skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Proteins xóa Tác giả/ người sáng tác: Xu, Li xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Novel Peptide from Soybean Protein Isolate Significantly Enhances Resistance of the Organism under Oxidative Stress

Ma, Heran ; Liu, Rui ; Zhao, Ziyuan ; Zhang, Zhixian ; Cao, Yue ; Ma, Yudan ; Guo, Yi ; Xu, Li

PLoS One, Jul 2016, Vol.11(7), p.e0159938 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1371/journal.pone.0159938

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multiple NUCLEAR FACTOR Y Transcription Factors Respond to Abiotic Stress in Brassica napus L

Xu, Li ; Lin, Zhongyuan ; Tao, Qing ; Liang, Mingxiang ; Zhao, Gengmao ; Yin, Xiangzhen ; Fu, Ruixin; Wu, Keqiang (editor)

PLoS ONE, 2014, Vol.9(10) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0111354 ; PMCID: 4214726 ; PMID: 25356551

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Anoctamin 6 Regulates C2C12 Myoblast Proliferation

Zhao, Piming ; Torcaso, Audrey ; Mariano, Andrew ; Xu, Li ; Mohsin, Sadia ; Zhao, Lixia ; Han, Renzhi; Kanzaki, Makoto (editor)

PLoS ONE, 2014, Vol.9(3) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0092749 ; PMCID: 3963950 ; PMID: 24663380

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Developmental Lead Exposure Alters Synaptogenesis through Inhibiting Canonical Wnt Pathway In Vivo and In Vitro

Hu, Fan ; Xu, Li ; Liu, Zhi-Hua ; Ge, Meng-Meng ; Ruan, Di-Yun ; Wang, Hui-Li; Tang, Shao-Jun (editor)

PLoS ONE, 2014, Vol.9(7) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0101894 ; PMCID: 4084981 ; PMID: 24999626

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Purification, Cloning, Characterization, and N-Glycosylation Analysis of a Novel β-Fructosidase from Aspergillus oryzae FS4 Synthesizing Levan- and Neolevan-Type Fructooligosaccharides

Xu, Li ; Wang, Dongxue ; Lu, Lili ; Jin, Lan ; Liu, Jiawei ; Song, Deyong ; Guo, Zhongwu ; Xiao, Min; Tyagi, Anil Kumar (editor)

PLoS ONE, 2014, Vol.9(12) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0114793 ; PMCID: 4264766 ; PMID: 25501957

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transcriptome Analysis of Storage Roots and Fibrous Roots of the Traditional Medicinal Herb Callerya speciosa (Champ.) ScHot

Xu, Li ; Wang, Jiabin ; Lei, Ming ; Li, Li ; Fu, Yunliu ; Wang, Zhunian ; Ao, Mengfei ; Li, Zhiying; Li, Xiu-Qing (editor)

PLoS ONE, 2016, Vol.11(8) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0160338 ; PMCID: 4972434 ; PMID: 27486800

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Impacts on Sirtuin Function and Bioavailability of the Dietary Bioactive Compound Dihydrocoumarin

Jacobi, Jennifer L ; Yang, Bo ; Li, Xu ; Menze, Anna K ; Laurentz, Sara M ; Janle, Elsa M ; Ferruzzi, Mario G ; Mccabe, George P ; Chapple, Clint ; Kirchmaier, Ann L; Bryk, Mary (editor)

PLoS ONE, 2016, Vol.11(2) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0149207 ; PMCID: 4755582 ; PMID: 26882112

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Significant longevity-extending effects of a tetrapeptide from maize on Caenorhabditis elegans under stress.(Report)

Wu, Hang ; Zhao, Yan ; Guo, Yi ; Xu, Li ; Zhao, Baolu

Food Chemistry, Jan 15, 2012, Vol.130(2), p.254(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0308-8146

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proteomic analysis of human prostate cancer PC-3M-1E8 cells and PC-3M-2B4 cells of same origin but with different metastatic potential

Zhang, Shujiang ; Zheng, Chengcheng ; Yao, Shunheng ; Wang, Zhonghui ; Xu, Li ; Yang, Rongfu ; Meng, Xiang ; Wu, Jianhui ; Zhou, Li ; Sun, Zuyue; Nie, Daotai (editor)

PLoS ONE, 2018, Vol.13(10) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0206139 ; PMCID: 6209233 ; PMID: 30379883

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Method to Evaluate Genome-Wide Methylation in Archival Formalin-Fixed, Paraffin-Embedded Ovarian Epithelial Cells

Li, Qiling ; Li, Min ; Ma, Li ; Li, Wenzhi ; Wu, Xuehong ; Richards, Jendai ; Fu, Guoxing ; Xu, Wei ; Bythwood, Tameka ; Li, Xu ; Wang, Jianxin ; Song, Qing; Agarwal, Sudha (editor)

PLoS ONE, 2014, Vol.9(8) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0104481 ; PMCID: 4136734 ; PMID: 25133528

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ginsenoside 20(S)-Rg3 Targets HIF-1α to Block Hypoxia-Induced Epithelial-Mesenchymal Transition in Ovarian Cancer Cells

Liu, Ting ; Zhao, Le ; Zhang, Yan ; Chen, Wei ; Liu, Dan ; Hou, Huilian ; Ding, Lu ; Li, Xu; Najbauer, Joseph (editor)

PLoS ONE, 2014, Vol.9(9) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0103887 ; PMCID: 4157750 ; PMID: 25197976

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Impaired Mitochondrial Dynamics and Bioenergetics in Diabetic Skeletal Muscle

Liu, Ruohai ; Jin, Pengpeng ; Liqunyu, <Given-Names/> ; Wang, Ying ; Han, Liping ; Shi, Tong ; Li, Xu; Strack, Stefan (editor)

PLoS ONE, 2014, Vol.9(3) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0092810 ; PMCID: 3962456 ; PMID: 24658162

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Crystal Structure of Arginine Methyltransferase 6 from Trypanosoma brucei

Wang, Chongyuan ; Zhu, Yuwei ; Chen, Jiajia ; Xu, Li ; Peng, Junhui ; Chen, Jiajing ; Zou, Yang ; Zhang, Zhiyong ; Jin, Hong ; Yang, Pengyuan ; Wu, Jihui ; Niu, Liwen ; Gong, Qingguo ; Teng, Maikun ; Shi, Yunyu

PLoS One, Feb 2014, Vol.9(2), p.e87267 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0087267

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Molecular basis for the binding and modulation of V-ATPase by a bacterial effector protein

Zhao, Jianhua ; Beyrakhova, Ksenia ; Liu, Yao ; Alvarez, Claudia P ; Bueler, Stephanie A ; Xu, Li ; Xu, Caishuang ; Boniecki, Michal T ; Kanelis, Voula ; Luo, Zhao-Qing ; Cygler, Miroslaw ; Rubinstein, John L; Kubori, Tomoko (editor)

PLoS Pathogens, 2017, Vol.13(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1553-7366 ; E-ISSN: 1553-7374 ; DOI: 10.1371/journal.ppat.1006394 ; PMCID: 5469503 ; PMID: 28570695

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fo Shou San, an Ancient Chinese Herbal Decoction, Protects Endothelial Function through Increasing Endothelial Nitric Oxide Synthase Activity

Bi, Cathy ; Xu, Li ; Liu, Jian ; Zheng, Ken ; Lau, Chi ; Lau, David ; Choi, Roy ; Dong, Tina ; Huang, Yu ; Tsim, Karl

PLoS One, Dec 2012, Vol.7(12), p.e51670 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0051670

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Carnosic acid protects biomolecules from free radical-mediated oxidative damage in vitro.(Report)

Xiang, Qisen ; Liu, Qian ; Xu, Li ; Qiao, Yan ; Wang, Yutang ; Liu, Xuebo

Food Science and Biotechnology, Oct, 2013, Vol.22(5), p.1(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1226-7708

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tetrazine-Containing Amino Acid for Peptide Modification and Live Cell Labeling

Ni, Zhongqiu ; Zhou, Lanxia ; Xu, Li ; Zhang, Jing ; Dong, Shouliang

PLoS One, Nov 2015, Vol.10(11), p.e0141918 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1371/journal.pone.0141918

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2013  (2)
 2. 2013đến2013  (1)
 3. 2014đến2014  (8)
 4. 2015đến2016  (4)
 5. Sau 2016  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Xu, Li
 2. Xu, L.
 3. Li Xu
 4. Li, Xu
 5. Guo, Yi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...