skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Chủ đề: User Interface xóa Chủ đề: Proceeding xóa Tác giả/ người sáng tác: Ma, Wei-Ying xóa Tác giả/ người sáng tác: Xie, Xing xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intuitive and effective interfaces for WWW image search engines

Li, Zhi-Wei ; Xie, Xing ; Liu, Hao ; Tang, Xiaoou ; Li, Mingjing ; Ma, Wei-Ying

Proceedings of the 12th annual ACM international conference on multimedia, 10 October 2004, pp.748-749

ISBN: 1581138938 ; ISBN: 9781581138931 ; DOI: 10.1145/1027527.1027697

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effective browsing of web image search results

Liu, Hao ; Xie, Xing ; Tang, Xiaoou ; Li, Zhi-Wei ; Ma, Wei-Ying

Proceedings of the 6th ACM SIGMM international workshop on multimedia information retrieval, 15 October 2004, pp.84-90

ISBN: 1581139403 ; ISBN: 9781581139402 ; DOI: 10.1145/1026711.1026726

Toàn văn không sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...