skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Journal Of Materials Science xóa Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Tác giả/ người sáng tác: Xiao, Ping xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparison study of silicon carbide coatings produced at different deposition conditions with use of high temperature nanoindentation.(Original Paper)

Rohbeck, Nadia ; Tsivoulas, Dimitrios ; Shapiro, Ian P. ; Xiao, Ping ; Knol, Steven ; Escleine, Jean-Michel ; Perez, Marc

Journal of Materials Science, 2017, Vol.52(4), p.1868(15) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; DOI: 10.1007/s10853-016-0476-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Liu, B.
  2. Perez, Marc
  3. Rohbeck, Nadia
  4. Escleine, Jean-Michel
  5. Perez, M.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...