skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Xiao, Mei xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Integrative Visualization of Temporally Varying Medical Image Patterns

Soh, Jung ; Xiao, Mei ; Do, Thao ; Meruvia-Pastor, Oscar ; Sensen, Christoph W.; Bielefeld University Library; Bielefeld University; BieColl; publikationsdienste.ub@uni-bielefeld.de; Applied Computer Science, Faculty of Technology, Bielefeld University, Germany

DOI: 10.2390/biecoll-jib-2011-161

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Building generic anatomical models using virtual model cutting and iterative registration

Hallgrímsson Benedikt ; Schmidt Eric ; Meruvia-Pastor Oscar ; Soh Jung ; Xiao Mei ; Sensen Christoph W

BMC Medical Imaging, 01 February 2010, Vol.10(1), p.5 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1471-2342 ; E-ISSN: 1471-2342 ; DOI: 10.1186/1471-2342-10-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Estimating cell count and distribution in labeled histological samples using incremental cell search.(Research Article)(Report)

Meruvia - Pastor, Oscar E. ; Soh, Jung ; Schmidt, Eric J. ; Boughner, Julia C. ; Xiao, Mei ; Jamniczky, Heather A. ; Hallgrimsson, Benedikt ; Sensen, Christoph W.

International Journal of Biomedical Imaging, Annual, 2011 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1687-4188

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Building generic anatomical models using virtual model cutting and iterative registration

Xiao, Mei ; Soh, Jung ; Meruvia-Pastor, Oscar ; Schmidt, Eric ; Hallgrímsson, Benedikt ; Sensen, Christoph

BMC Medical Imaging, 2010, p.5 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 14712342 ; DOI: 10.1186/1471-2342-10-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Building generic anatomical models using virtual model cutting and iterative registration.(Research article)(Report)

Xiao, Mei ; Soh, Jung ; Meruvia - Pastor, Oscar ; Schmidt, Eric ; Hallgrimsson, Benedikt ; Sensen, Christoph W.

BMC Medical Imaging, Feb 8, 2010, Vol.10, p.5 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1471-2342

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Building generic anatomical models using virtual model cutting and iterative registration.(Research article)(Report)

Xiao, Mei ; Soh, Jung ; Meruvia - Pastor, Oscar ; Schmidt, Eric ; Hallgrimsson, Benedikt ; Sensen, Christoph W.

BMC Medical Imaging, Feb 8, 2010, Vol.10, p.5 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1471-2342

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Estimating Cell Count and Distribution in Labeled Histological Samples Using Incremental Cell Search

Meruvia-Pastor, Oscar E ; Soh, Jung ; Schmidt, Eric J ; Boughner, Julia C ; Xiao, Mei ; Jamniczky, Heather A ; Hallgrímsson, Benedikt ; Sensen, Christoph W; Zhuang, Tiange

International Journal of Biomedical Imaging, 2011, Vol.2011, 16 pages [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1687-4188 ; E-ISSN: 1687-4196 ; DOI: 10.1155/2011/874702

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Building generic anatomical models using virtual model cutting and iterative registration

Xiao, Mei ; Soh, Jung ; Meruvia-Pastor, Oscar ; Schmidt, Eric ; Hallgrímsson, Benedikt ; Sensen, Christoph W.; University of Calgary; University of Calgary

DOI: 10.11575/PRISM/33440

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (7)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Soh, Jung
  2. Xiao, Mei
  3. Sensen, Christoph W.
  4. Schmidt, Eric
  5. Meruvia-Pastor, Oscar

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...