skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Xiao, Dongxue xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transformations of chloro and nitro groups during the peroxymonosulfate-based oxidation of 4-chloro-2-nitrophenol

Zhou, Jun ; Xiao, Jiuhua ; Xiao, Dongxue ; Guo, Yaoguang ; Fang, Changling ; Lou, Xiaoyi ; Wang, Zhaohui ; Liu, Jianshe

Chemosphere, 2015, Vol.134, p.446(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0045-6535

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sequential reduction-oxidation for photocatalytic degradation of tetrabromobisphenol A: Kinetics and intermediates

Guo, Yaoguang ; Lou, Xiaoyi ; Xiao, Dongxue ; Xu, Lei ; Wang, Zhaohui ; Liu, Jianshe

Journal of Hazardous Materials, Nov 30, 2012, Vol.241-242, p.301(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-3894

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Coprecipitated arsenate inhibits thermal transformation of 2-line ferrihydrite: Implications for long-term stability of ferrihydrite

Wang, Zhaohui ; Xiao, Dongxue ; Bush, Richard T. ; Liu, Jianshe

Chemosphere, 2015, Vol.122, p.88(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0045-6535

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Coprecipitated arsenate inhibits thermal transformation of 2-line ferrihydrite: Implications for long-term stability of ferrihydrite

Wang, Zhaohui ; Xiao, Dongxue ; Bush, Richard T ; Liu, Jianshe

Chemosphere, March 2015, Vol.122, pp.88-93 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0045-6535 ; E-ISSN: 1879-1298 ; DOI: 10.1016/j.chemosphere.2014.11.017

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Deciphering the degradation/chlorination mechanisms of maleic acid in the Fe(II)/peroxymonosulfate process: An often overlooked effect of chloride

Huang, Ying ; Sheng, Bo ; Wang, Zhaohui ; Liu, Qingze ; Yuan, Ruixia ; Xiao, Dongxue ; Liu, Jianshe

Water Research, 15 November 2018, Vol.145, pp.453-463 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0043-1354 ; E-ISSN: 1879-2448 ; DOI: 10.1016/j.watres.2018.08.055

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enhanced AOX accumulation and aquatic toxicity during 2,4,6-trichlorophenol degradation in a Co(II)/peroxymonosulfate/Cl− system

Fang, Changling ; Xiao, Dongxue ; Liu, Wenqian ; Lou, Xiaoyi ; Zhou, Jun ; Wang, Zhaohui ; Liu, Jianshe

Chemosphere, February 2016, Vol.144, pp.2415-2420 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0045-6535 ; E-ISSN: 1879-1298 ; DOI: 10.1016/j.chemosphere.2015.11.030

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Distinct effects of oxalate versus malonate on the iron redox chemistry: Implications for the photo-Fenton reaction

Xiao, Dongxue ; Guo, Yaoguang ; Lou, Xiaoyi ; Fang, Changling ; Wang, Zhaohui ; Liu, Jianshe

Chemosphere, May 2014, Vol.103, pp.354-358 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0045-6535 ; E-ISSN: 1879-1298 ; DOI: 10.1016/j.chemosphere.2013.11.069

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sequential reduction–oxidation for photocatalytic degradation of tetrabromobisphenol A: Kinetics and intermediates

Guo, Yaoguang ; Lou, Xiaoyi ; Xiao, Dongxue ; Xu, Lei ; Wang, Zhaohui ; Liu, Jianshe

Journal of Hazardous Materials, 30 November 2012, Vol.241-242, pp.301-306 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-3894 ; E-ISSN: 1873-3336 ; DOI: 10.1016/j.jhazmat.2012.09.044

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Significantly enhanced base activation of peroxymonosulfate by polyphosphates: Kinetics and mechanism

Lou, Xiaoyi ; Fang, Changling ; Geng, Zhuning ; Jin, Yuming ; Xiao, Dongxue ; Wang, Zhaohui ; Liu, Jianshe ; Guo, Yaoguang

Chemosphere, April 2017, Vol.173, pp.529-534 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0045-6535 ; E-ISSN: 1879-1298 ; DOI: 10.1016/j.chemosphere.2017.01.093

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transformations of chloro and nitro groups during the peroxymonosulfate-based oxidation of 4-chloro-2-nitrophenol

Zhou, Jun ; Xiao, Jiuhua ; Xiao, Dongxue ; Guo, Yaoguang ; Fang, Changling ; Lou, Xiaoyi ; Wang, Zhaohui ; Liu, Jianshe

Chemosphere, September 2015, Vol.134, pp.446-451 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0045-6535 ; E-ISSN: 1879-1298 ; DOI: 10.1016/j.chemosphere.2015.05.027

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diverse redox chemistry of photo/ferrioxalate system

Wang, Zhaohui ; Xiao, Dongxue ; Liu, Jianshe

RSC Advances, 2014, Vol.4(84), pp.44654-44658 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2046-2069 ; DOI: 10.1039/c4ra07153k

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Peroxymonosulfate activation by phosphate anion for organics degradation in water

Lou, Xiaoyi ; Wu, Liuxi ; Guo, Yaoguang ; Chen, Chuncheng ; Wang, Zhaohui ; Xiao, Dongxue ; Fang, Changling ; Liu, Jianshe ; Zhao, Jincai ; Lu, Shuyu

Chemosphere, December 2014, Vol.117, pp.582-585 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0045-6535 ; E-ISSN: 1879-1298 ; DOI: 10.1016/j.chemosphere.2014.09.046

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sulfate radical-induced degradation of 2,4,6-trichlorophenol: A de novo formation of chlorinated compounds

Xu, Lei ; Yuan, Ruixia ; Guo, Yaoguang ; Xiao, Dongxue ; Cao, Yuan ; Wang, Zhaohui ; Liu, Jianshe

Chemical Engineering Journal, Feb 1, 2013, Vol.217, p.169(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1385-8947

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A novel photosensitized Fenton reaction catalyzed by sandwiched iron in synthetic nontronite

Liu, Renlan ; Xiao, Dongxue ; Guo, Yaoguang ; Wang, Zhaohui ; Liu, Jianshe

RSC Advances, 2014, Vol.4(25), pp.12958-12963 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2046-2069 ; DOI: 10.1039/c3ra47359g

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enhanced degradation of Tetrabromobisphenol A in water by a UV/base/persulfate system: Kinetics and intermediates

Guo, Yaoguang ; Zhou, Jun ; Lou, Xiaoyi ; Liu, Renlan ; Xiao, Dongxue ; Fang, Changling ; Wang, Zhaohui ; Liu, Jianshe

Chemical Engineering Journal, 15 October 2014, Vol.254, pp.538-544 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1385-8947 ; E-ISSN: 1873-3212 ; DOI: 10.1016/j.cej.2014.05.143

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sulfate radical-induced degradation of 2,4,6-trichlorophenol: A de novo formation of chlorinated compounds

Xu, Lei ; Yuan, Ruixia ; Guo, Yaoguang ; Xiao, Dongxue ; Cao, Yuan ; Wang, Zhaohui ; Liu, Jianshe

Chemical Engineering Journal, 01 February 2013, Vol.217, pp.169-173 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1385-8947 ; E-ISSN: 1873-3212 ; DOI: 10.1016/j.cej.2012.11.112

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparison of UV/hydrogen peroxide and UV/peroxydisulfate processes for the degradation of humic acid in the presence of halide ions

Lou, Xiaoyi ; Xiao, Dongxue ; Fang, Changling ; Wang, Zhaohui ; Liu, Jianshe ; Guo, Yaoguang ; Lu, Shuyu

Environmental Science and Pollution Research, 2016, Vol.23(5), pp.4778-4785 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0944-1344 ; E-ISSN: 1614-7499 ; DOI: 10.1007/s11356-015-5232-x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enhanced degradation of Tetrabromobisphenol A in water by a UV/base/persulfate system: Kinetics and intermediates

Guo, Yaoguang ; Zhou, Jun ; Lou, Xiaoyi ; Liu, Renlan ; Xiao, Dongxue ; Fang, Changling ; Wang, Zhaohui ; Liu, Jianshe

Chemical Engineering Journal, Oct 15, 2014, Vol.254, p.538(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1385-8947

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Resolving the kinetic and intrinsic constraints of heat-activated peroxydisulfate oxidation of iopromide in aqueous solution

Wang, Zhaohui ; Wang, Xiaoxiao ; Yuan, Ruixia ; Xiao, Dongxue

Journal of hazardous materials, 23 September 2019, Vol.384, pp.121281 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1873-3336 ; PMID: 31585288 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.jhazmat.2019.121281

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Oxidative degradation of iodinated X-ray contrast media (iomeprol and iohexol) with sulfate radical: An experimental and theoretical study

Wang, Xiaoxiao ; Wang, Zhaohui ; Tang, Yizhen ; Xiao, Dongxue ; Zhang, Dong ; Huang, Ying ; Guo, Yaoguang ; Liu, Jianshe

Chemical Engineering Journal, 15 July 2019, Vol.368, pp.999-1012 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1385-8947 ; E-ISSN: 1873-3212 ; DOI: 10.1016/j.cej.2019.02.194

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2013  (2)
 2. 2013đến2013  (2)
 3. 2014đến2014  (6)
 4. 2015đến2016  (6)
 5. Sau 2016  (4)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Xiao, Dongxue
 2. Wang, Zhaohui
 3. Liu, Jianshe
 4. Wang, Z.
 5. Xiao, D.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...