skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Desalination xóa Tác giả/ người sáng tác: Xiang, Chao xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hierarchically textured superhydrophobic polyvinylidene fluoride membrane fabricated via nanocasting for enhanced membrane distillation performance.(Report)

Zhao, Fan ; Ma, Zhibo ; Xiao, Kang ; Xiang, Chao ; Wang, Hongjie ; Huang, Xia ; Liang, Shuai

Desalination, Oct 1, 2018, Vol.443, p.228 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0011-9164 ; DOI: 10.1016/j.desal.2018.06.003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Zhao, Fan
  2. Liang, Shuai
  3. Xiao, Kang
  4. Huang, Xia
  5. Ma, Zhibo

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...