skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Journal Of Materials Science xóa Chủ đề: Materials Science, General xóa Chủ đề: Material Science xóa Tác giả/ người sáng tác: Wynblatt, Paul xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A review of wetting versus adsorption, complexions, and related phenomena: the rosetta stone of wetting

Kaplan, Wayne ; Chatain, Dominique ; Wynblatt, Paul ; Carter, W.

Journal of Materials Science, 2013, Vol.48(17), pp.5681-5717 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-013-7462-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Importance of interfacial step alignment in hetero-epitaxy and orientation relationships: the case of Ag equilibrated on Ni substrates. Part 1 computer simulations

Wynblatt, Paul ; Chatain, Dominique

Journal of Materials Science, 2015, Vol.50(15), pp.5262-5275 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-015-9074-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Copper crystals on the (11 $$\bf{\bar{2}}$$ 0) sapphire plane: orientation relationships, triple line ridges and interface shape equilibrium

Curiotto, Stefano ; Chien, Harry ; Meltzman, Hila ; Labat, Stephane ; Wynblatt, Paul ; Rohrer, Gregory ; Kaplan, Wayne ; Chatain, Dominique

Journal of Materials Science, 2013, Vol.48(7), pp.3013-3026 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-012-7080-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Importance of interfacial step alignment in hetero-epitaxy and orientation relationships: the case of Ag equilibrated on Ni substrates. Part 2 experiments

Chatain, Dominique ; Wynblatt, Paul ; Rollett, Anthony ; Rohrer, Gregory

Journal of Materials Science, 2015, Vol.50(15), pp.5276-5285 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-015-9075-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Wynblatt, Paul
  2. Chatain, Dominique
  3. Chatain, D
  4. Rohrer, Gregory S
  5. Kaplan, Wd

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...