skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Tác giả/ người sáng tác: Wulf, Volker xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computer-Enabled Project Spaces: Connecting with Palestinian Refugees across Camp Boundaries

Yerousis, George ; Aal, Konstantin ; Von Rekowski, Thomas ; Randall, David ; Rohde, Markus ; Wulf, Volker

Proceedings of the 33rd Annual ACM Conference on human factors in computing systems, 18 April 2015, pp.3749-3758

ISBN: 9781450331456 ; ISBN: 1450331459 ; DOI: 10.1145/2702123.2702283

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

ICT Use by Prominent Activists in Republika Srpska

Tadic, Borislav ; Rohde, Markus ; Wulf, Volker ; Randall, David

Proceedings of the 2016 CHI Conference on human factors in computing systems, 07 May 2016, pp.3364-3377

ISBN: 9781450333627 ; ISBN: 1450333621 ; DOI: 10.1145/2858036.2858153

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Wulf, V.
  2. Wulf, Volker
  3. Randall, David
  4. Rohde, M.
  5. Rohde, Markus

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...