skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Interacting With Computers xóa Tác giả/ người sáng tác: Wulf, Volker xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

What People Do with Consumption Feedback: A Long-Term Living Lab Study of a Home Energy Management System

Schwartz, Tobias ; Stevens, Gunnar ; Jakobi, Timo ; Denef, Sebastian ; Ramirez, Leonardo ; Wulf, Volker ; Randall, Dave

Interacting with Computers, 2015, Vol. 27(6), pp.551-576 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0953-5438 ; E-ISSN: 1873-7951 ; DOI: 10.1093/iwc/iwu009

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

At Home with Users: A Comparative View of Living Labs

Ley, Benedikt ; Ogonowski, Corinna ; Mu, Mu ; Hess, Jan ; Race, Nicholas ; Randall, David ; Rouncefield, Mark ; Wulf, Volker

Interacting with Computers, 2015, Vol. 27(1), pp.21-35 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0953-5438 ; E-ISSN: 1873-7951 ; DOI: 10.1093/iwc/iwu025

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...