skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Medicine xóa Ngôn ngữ: Portuguese xóa Tác giả/ người sáng tác: Wu, Zunyou xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Treatment of opioid dependence: a call for papers

Wu, Zunyou ; Clark, Nicolas

Bulletin of the World Health Organization, 01 March 2012, Vol.90(3), pp.159-159 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0042-9686 ; E-ISSN: 1564-0604 ; DOI: 10.1590/S0042-96862012000300003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Methadone maintenance treatment and mortality in HIV-positive people who inject opioids in China

Zhao, Yan ; Shi, Cynthia X ; Mcgoogan, Jennifer M ; Rou, Keming ; Zhang, Fujie ; Wu, Zunyou

Bulletin of the World Health Organization, 01 February 2013, Vol.91(2), pp.93-101 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0042-9686 ; E-ISSN: 1564-0604 ; DOI: 10.2471/BLT.12.108944

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The integration of multiple HIV/AIDS projects into a coordinated national programme in China

Wu, Zunyou ; Wang, Yu ; Mao, Yurong ; Sullivan, Sheena G ; Juniper, Naomi ; Bulterys, Marc

Bulletin of the World Health Organization, 01 March 2011, Vol.89(3), pp.227-233 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0042-9686 ; E-ISSN: 1564-0604 ; DOI: 10.2471/BLT.10.082552

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Scaling up opioid dependence treatment in low- and middle-income settings

Wu, Zunyou ; Clark, Nicolas

Bulletin of the World Health Organization, 01 February 2013, Vol.91(2), pp.82-82a [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0042-9686 ; E-ISSN: 1564-0604 ; DOI: 10.2471/BLT.12.110783

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Arguments in favour of compulsory treatment of opioid dependence

Wu, Zunyou

Bulletin of the World Health Organization, 01 February 2013, Vol.91(2), pp.142-145 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0042-9686 ; E-ISSN: 1564-0604 ; DOI: 10.2471/BLT.12.108860

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human resource development and capacity-building during China's rapid scale-up of methadone maintenance treatment services

Li, Jianhua ; Wang, Changhe ; Mcgoogan, Jennifer M ; Rou, Keming ; Bulterys, Marc ; Wu, Zunyou

Bulletin of the World Health Organization, 01 February 2013, Vol.91(2), pp.130-135 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0042-9686 ; E-ISSN: 1564-0604 ; DOI: 10.2471/BLT.12.108951

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Wu, Zunyou
  2. Wu, Zy
  3. Wu, Z.
  4. Clark, Nicolas
  5. Mcgoogan, Jennifer M

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...