skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Wu, Shaomin xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Forecasting Warranty Claims Considering Dynamic Over-Dispersion

Akbarov, Artur ; Wu, Shaomin

Akbarov, Artur and Wu, Shaomin (2012) Forecasting Warranty Claims Considering Dynamic Over-Dispersion. International Journal of Production Economics, 139 (2). pp. 615-622. [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-5273

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Optimising Age-Replacement and Extended Non-Renewing Warranty Policies in Lifecycle Costing

Wu, Shaomin ; Longhurst, Phil

Wu, Shaomin and Longhurst, Phil (2011) Optimising Age-Replacement and Extended Non-Renewing Warranty Policies in Lifecycle Costing. International Journal of Production Economics, 130 (2). pp. 262-267. [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-5273

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Support Vector Regression for Warranty Claim Forecasting

Wu, Shaomin ; Akbarov, Artur

Wu, Shaomin and Akbarov, Artur (2011) Support Vector Regression for Warranty Claim Forecasting. European Journal of Operational Research, 213 (1). pp. 196-204. [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0377-2217

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Assessing Maintenance Contracts when Preventive Maintenance is Outsourced

Wu, Shaomin

Wu, Shaomin (2012) Assessing Maintenance Contracts when Preventive Maintenance is Outsourced. Reliability Engineering and System Safety, 98 (1). pp. 66-72. [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0951-8320

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reliability Analysis of Two-unit Cold Standby Repairable Systems under Poisson Shocks

Wu, Qingtai ; Wu, Shaomin

Wu, Qingtai and Wu, Shaomin (2011) Reliability Analysis of Two-unit Cold Standby Repairable Systems under Poisson Shocks. Applied Mathematics and Computation, 218 (1). pp. 171-182. [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0096-3003

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Conceptual Design of a Wireless Sensor Actuator System for Optimizing Energy and Well-being in Buildings

Wu, Shaomin ; Noy, Penny

Wu, Shaomin and Noy, Penny (2010) A Conceptual Design of a Wireless Sensor Actuator System for Optimizing Energy and Well-being in Buildings. Intelligent Buildings International, 2 (1). pp. 41-56. [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1750-8975

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Optimal Inspection Policy for Three-state Systems Monitored by Control Charts

Wu, Shaomin ; Wang, Wenbin

Wu, Shaomin and Wang, Wenbin (2011) Optimal Inspection Policy for Three-state Systems Monitored by Control Charts. Applied Mathematics and Computation, 217 (23). pp. 9810-9819. [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0096-3003

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Optimal Inspection Policy for Three-state Systems Monitored by Variable Sample Size Control Charts

Wu, Shaomin

Wu, Shaomin (2011) Optimal Inspection Policy for Three-state Systems Monitored by Variable Sample Size Control Charts. International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 55 (5-8). pp. 689-697. [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0268-3768

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Forecasting Warranty Claims for Recently Launched Products

Wu, Shaomin ; Akbarov, Artur

Wu, Shaomin and Akbarov, Artur (2012) Forecasting Warranty Claims for Recently Launched Products. Reliability Engineering and System Safety, 106 (NA). pp. 160-164. [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09518320

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Warranty Claim Analysis Considering Human Factors

Wu, Shaomin

Wu, Shaomin (2011) Warranty Claim Analysis Considering Human Factors. Reliability Engineering and System Safety, 96 (1). pp. 131-138. [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09518320

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Warranty Cost Analysis for Nonrepairable Services Products

Wu, Shaomin ; Xie, Min

Wu, Shaomin and Xie, Min (2008) Warranty Cost Analysis for Nonrepairable Services Products. International Journal of Systems Science, 39 (3). pp. 279-288. [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-7721

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Joint Importance of Multistate Systems

Wu, Shaomin

Wu, Shaomin (2005) Joint Importance of Multistate Systems. Computers and Industrial Engineering, 49 (1). pp. 63-75. [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03608352

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Optimal Maintenance Policies Under Different Operational Schedules

Wu, Shaomin ; Clements - Croome, Derek

Wu, Shaomin and Clements-Croome, Derek (2005) Optimal Maintenance Policies Under Different Operational Schedules. IEEE Transactions on Reliability, 54 (2). pp. 338-346. [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0018-9529

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On Identification of EXPAR Models

Wu, Shaomin ; Huang, Ren ; Wan, Dejun

Wu, Shaomin and Huang, Ren and Wan, Dejun (1994) On Identification of EXPAR Models. Journal of Southeast University, 24 (4). pp. 96-100.

ISSN: 1003-7985

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (13)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2005  (1)
 2. 2005đến2007  (2)
 3. 2008đến2009  (1)
 4. 2010đến2011  (7)
 5. Sau 2011  (3)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Wu, Shaomin
 2. Akbarov, Artur
 3. Clements - Croome, Derek
 4. Wang, Wenbin
 5. Xie, Min

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...