skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: 1987đến2002 xóa Cơ sở dữ liệu: Oxford Journals (Oxford University Press) xóa Tác giả/ người sáng tác: Wu, Junjie xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The economics of a public fund for environmental amenities a study of CRP contracts

Babcock, Bruce A ; Lakshminarayan, P. G ; Wu, Junjie ; Zilberman, David;; Babcock, Bruce A

American journal of agricultural economics, 1996, Vol.78(4), pp.961-971 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-9092

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Slippage effects of the Conservation Reserve Program

Wu, Junjie

American journal of agricultural economics, 2000, Vol.82(4), pp. 979-992 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-9092

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Environmental externalities and the optimal level of market power

Gopinath, Munisamy; Wu, Junjie

American journal of agricultural economics, 1999, Vol.81(4), pp. 825-833 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-9092

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Wu, J.
  2. Wu, Junjie
  3. Junjie Wu
  4. David Zilberman
  5. Babcock, Bruce A

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...