skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Directory of Open Access Journals (DOAJ) xóa Tác giả/ người sáng tác: Wu, Gui-Rong xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Arsenic Accumulation and Translocation in Mangrove ( Aegiceras corniculatum L.) Grown in Arsenic Contaminated Soils

Wu, Gui-Rong ; Hong, Hua-Long ; Yan, Chong-Ling; Naidu, Ravi (editor)

International Journal of Environmental Research and Public Health, 2015, Vol.12(7), p.7244-7253 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1661-7827 ; E-ISSN: 1660-4601 ; DOI: 10.3390/ijerph120707244 ; PMCID: 4515654 ; PMID: 26132478

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. PMC (PubMed Central)  (1)
  2. MEDLINE/PubMed (NLM)  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Wu, Gui-Rong
  2. Hong, Hua-Long
  3. Chong-Ling Yan
  4. Naidu, Ravi
  5. Yan, Chong-Ling

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...