skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: SpringerLink xóa Tác giả/ người sáng tác: Su, Kuo-Lan xóa Tác giả/ người sáng tác: Wu, Chia-Ju xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Motion planning for mobile robots using a laser range finder

Guo, Jr-Hung ; Su, Kuo-Lan ; Wu, Chia-Ju ; Shiau, Sheng-Ven

Artificial Life and Robotics, 2009, Vol.14(2), pp.257-261 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1433-5298 ; E-ISSN: 1614-7456 ; DOI: 10.1007/s10015-009-0666-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multisensor fusion-based gas detection module

Guo, Jr-Hung ; Chien, I.-Chao ; Su, Kuo-Lan ; Wu, Chia-Ju

Artificial Life and Robotics, 2011, Vol.16(1), pp.16-20 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1433-5298 ; E-ISSN: 1614-7456 ; DOI: 10.1007/s10015-010-0875-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Su, K.-L.
  2. Su, Kuo - Lan
  3. Guo, Jr - Hung
  4. Wu, Chia-Ju
  5. Guo, J.-H.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...