skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Language Policy xóa Tác giả/ người sáng tác: Wright, Sue xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Right to Speak One’s Own Language: Reflections on Theory and Practice

Wright, Sue

Language Policy, 2007, Vol.6(2), pp.203-224 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1568-4555 ; E-ISSN: 1573-1863 ; DOI: 10.1007/s10993-007-9050-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The elephant in the room: language issues in the European Union.(Report)

Wright, Sue

European Journal of Language Policy, Dec, 2009, Vol.1(2), p.93(27) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1757-6822

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Language planning and policy-making in Europe

Wright, Sue

Language Teaching, 1995, Vol.28(3), pp.148-159 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0261-4448 ; E-ISSN: 1475-3049 ; DOI: 10.1017/S0261444800008089

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Jacobins, Regionalists and the Council of Europe's Charter for Regional and Minority Languages

Wright, Sue

Journal of Multilingual and Multicultural Development, 01 October 2000, Vol.21(5), p.414-424 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0143-4632 ; E-ISSN: 1747-7557 ; DOI: 10.1080/01434630008666414

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Monolingualism, Bilingualism, Multiculturalism and Identity: Lessons and Insights from Recent Canadian Experience

Edwards, John

Current Issues In Language and Society, 01 April 1995, Vol.2(1), p.5-38

ISSN: 1352-0520 ; DOI: 10.1080/13520529509615433

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Catalonia: The Geographical and Historical Context of the Language Question

Wright, Sue

Current Issues In Language and Society, 01 July 1998, Vol.5(3), p.181-189

ISSN: 1352-0520 ; DOI: 10.1080/13520529809615514

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Monolingualism, Bilingualism, Cultural Pluralism and National Identity: Twenty Years of Language Planning in Contemporary Spain

Hoffmann, Charlotte

Current Issues In Language and Society, 01 April 1995, Vol.2(1), p.59-90

ISSN: 1352-0520 ; DOI: 10.1080/13520529509615435

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kyrgyzstan: The Political and Linguistic Context

Wright, Sue

Current Issues In Language and Society, 01 January 1999, Vol.6(1), p.85-91

ISSN: 1352-0520 ; DOI: 10.1080/13520529909615537

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Debate

Reeves, Nigel;

Current Issues In Language and Society, 01 December 1995, Vol.2(3), p.202-222

ISSN: 1352-0520 ; DOI: 10.1080/13520529509615445

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
  1. Trước1998  (4)
  2. 1998đến1998  (1)
  3. 1999đến1999  (1)
  4. 2000đến2007  (2)
  5. Sau 2007  (1)
  6. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...