skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Taylor & Francis Online - Journals xóa Tác giả/ người sáng tác: Wray, L. Randall xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Did the Clinton rising tide lift all boats?

Pigeon, Marc - André; Wray, L. Randall

Challenge, 1999, Vol.42(3), pp. 14-33

ISSN: 0577-5132

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Can a rising tide raise all boats? Evidence from the Clinton-era expansion

Wray, L. Randall; Pigeon, Marc - André

Journal of economic issues : jei, 2000, Vol.34(4), pp. 811-845 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-3624

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...