skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Woods, Ngaire xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The IMF's Unmet Challenges

Eichengreen, Barry ; Woods, Ngaire

The Journal of Economic Perspectives, Winter 2016, Vol.30(1), p.29 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 08953309 ; E-ISSN: 19447965

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Understanding Pathways Through Financial Crises and the Impact of the IMF: An Introduction

Woods, Ngaire

Global Governance, Oct-Dec 2006, pp.373-393 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10752846 ; E-ISSN: 19426720 ; DOI: 10.1163/19426720-01204004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Unelected government: Making the IMF and the World Bank more accountable

Woods, Ngaire

The Brookings Review, Spring 2003, pp.9-12 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 07451253 ; E-ISSN: 23282959 ; DOI: 10.2307/20081096

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...