skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Australian Journal of International Affairs xóa Tác giả/ người sáng tác: Woodard, Garry xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book reviews

Polomka, Peter ; Roberts, Malcolm ; Ravenhill, John ; Richardson, J.L. ; George, Jim ; Mclean, David ; Siracusa, Josephm. ; Vollerthun, Ursula ; Tow, William ; Butfoy, Andrew ; Selochan, Viberto ; Chauvistré, Eric ; Nordstrom, Carolyn ; Oliver, Bobbie ; Fletcher, John ; May, R.J. ; Ferguson, Jim ; Quinn, Peter ; Tarte, Sandra ; Miller, Robertf. ; Gill, Graeme ; Smith, Shannon ; Lockwood, Brian ; Kerkvliet, Ben ; Hess, Michael ; Lang, Hazel ; Mackerras, Colin ; He, Baogang ; Goodman, Davids.G. ; De Crespigny, Rafe ; Jia, Qingguo ; Crouch, Harold ; Case, William ; Hewison, Kevin ; Gilding, Simeon ; Noone, Val ; Marr, Davidg. ; Rowley, Kelvin ; Porter, Dougj. ; Jeffrey, Robin ; Bruce, Roberth. ; Wolding, Klaas ; Woodard, Garry ; Purrnett, Malcolm

Australian Journal of International Affairs, 01 May 1994, Vol.48(1), p.117-168 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1035-7718 ; E-ISSN: 1465-332X ; DOI: 10.1080/10357719408445128

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Middle Power Dreaming: Australia in World Affairs, 2006–2010

Woodard, Garry

Australian Journal of International Affairs, 01 April 2013, Vol.67(2), p.255-257 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1035-7718 ; E-ISSN: 1465-332X ; DOI: 10.1080/10357718.2013.764589

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction

Woodard, Garry

Australian Journal of International Affairs, 01 October 1993, Vol.47(2), p.187-188 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1035-7718 ; E-ISSN: 1465-332X ; DOI: 10.1080/10357719308445106

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Perspectives on Australian foreign policy, 1993

Beaumont, Joan ; Woodard, Garry

Australian Journal of International Affairs, 01 May 1994, Vol.48(1), p.97-106 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1035-7718 ; E-ISSN: 1465-332X ; DOI: 10.1080/10357719408445126

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ministers and Mandarins: The Relationships between Ministers and Secretaries of External Affairs 1935–1970

Woodard, Garry

Australian Journal of International Affairs, 01 April 2000, Vol.54(1), p.79-95 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1035-7718 ; E-ISSN: 1465-332X ; DOI: 10.1080/00049910050007050

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Australia’s China policy of strategic ambiguity: navigating between big fish

Woodard, Garry

Australian Journal of International Affairs, 04 March 2018, Vol.72(2), p.163-178 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1035-7718 ; E-ISSN: 1465-332X ; DOI: 10.1080/10357718.2017.1399338

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The politics of intervention: James Plimsoll in the South Korean constitutional crisis of 1952

Woodard, Garry

Australian Journal of International Affairs, 01 November 2002, Vol.56(3), p.473-486 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1035-7718 ; E-ISSN: 1465-332X ; DOI: 10.1080/1035771022000019769

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Paul Hasluck as minister for external affairs: Towards a reappraisal

Woodard, Garry ; Beaumont, Joan

Australian Journal of International Affairs, 01 April 1998, Vol.52(1), p.63-75 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1035-7718 ; E-ISSN: 1465-332X ; DOI: 10.1080/10357719808445238

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Reviews

Weeks, Donna ; Hossain, Moazzem ; Mols, Frank ; Piggott, Leanne ; Woodard, Garry

Australian Journal of International Affairs, 01 June 2009, Vol.63(2), p.325-333 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1035-7718 ; E-ISSN: 1465-332X ; DOI: 10.1080/10357710902895194

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book reviews

Hansen, Bil ; Goldsworthy, David ; Butfoy, Andrew ; Ungerer, Carl J. ; Bostock, William ; Siracusa, Joseph M. ; Carter, April ; Goddard, Lee John ; Woodard, Garry ; Stephens, David ; Stephens, Alan ; Brown, Andrew ; Neuhaus, M.I.K. ; Dox, Dave

Australian Journal of International Affairs, 01 April 1998, Vol.52(1), p.95-112 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1035-7718 ; E-ISSN: 1465-332X ; DOI: 10.1080/10357719808445242

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book reviews

Miller, Robertf. ; Gill, Graeme ; Govor, Elena ; Selochan, Viberto ; Bonnor, Jenelle ; Ravenhill, John ; Elliott, Lorrainem. ; Sullivan, Barbara ; Sundhaussen, Ulf ; Chauvistré, Eric ; Crouch, Harold ; May, R.J. ; Woodard, Garry ; Bell, Coral ; Harris, Stuart ; Polomka, Peter ; Rodan, Garry ; Kane, Penny ; Buszynski, Leszek ; Case, William ; Cribb, Robert ; Mckenna, Thomasm. ; Rodan, Garry ; Noone, Val ; Kerkvliet, Ben ; Rowley, Kelvin ; Mcdougall, Derek ; Goldsworthy, David ; Milner, Tony

Australian Journal of International Affairs, 01 May 1993, Vol.47(1), p.151-182 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1035-7718 ; E-ISSN: 1465-332X ; DOI: 10.1080/10357719308445102

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Australian foreign policy on the offshore island crisis of 1954–5 and recognition of China

Woodard, Garry

Australian Journal of International Affairs, 01 November 1991, Vol.45(2), p.242-263 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1035-7718 ; E-ISSN: 1465-332X ; DOI: 10.1080/10357719108445066

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (3)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Woodard, Garry
  2. Woodard, G.
  3. Ravenhill, John
  4. Rowley, Kelvin
  5. Case, William

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...