skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Woo, Hyun Ae xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Selective inhibition of the function of tyrosine-phosphorylated STAT3 with a phosphorylation site-specific intrabody.(BIOCHEMISTRY)(Report)(Author abstract)

Koo, Mi Young ; Park, Jiyoung ; Lim, Jung Mi ; Joo, Sei Yoon ; Shin, Seung - Pil ; Shim, Hyun Bo ; Chung, Junho ; Kang, Dongmin ; Woo, Hyun Ae ; Rhee, Sue Goo

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, April 29, 2014, Vol.111(17), p.6269(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Circadian rhythm of hyperoxidized peroxiredoxin II is determined by hemoglobin autoxidation and the 20S proteasome in red blood cells.(BIOCHEMISTRY)(Report)(Author abstract)

Choa, Chun - Seok ; Yoon, Hyun Ju ; Kim, Jeong Yeon ; Woo, Hyun Ae ; Rhee, Sue Goo

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, August 19, 2014, Vol.111(33), p.12043(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reversing the inactivation of peroxiredoxins caused by cysteine sulfinic acid formation. (Reports)

Woo, Hyun Ae ; Chae, Ho Zoon ; Hwang, Sung Chui ; Yang, Kap - Seok ; Kang, Sang Won ; Kim, Kanghwa ; Rhee, Sue Goo

Science, April 25, 2003, Vol.300(5619), p.653(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...