skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Wolfgang, Glatzer xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Doing Cross-Cultural Research
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Doing Cross-Cultural Research

Pranee, Liamputtong; Ruut, Veenhoven; Joachim, Vogel; Alex C., Michalos; Ed, Diener; Wolfgang, Glatzer; Torbjorn, Moum; Mirjam A. G., Sprangers

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/31103

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Ed, Diener
  2. Torbjorn, Moum
  3. Pranee, Liamputtong
  4. Wolfgang, Glatzer
  5. Mirjam A. G., Sprangers

theo chủ đề:

  1. Humanities
  2. Social Science
  3. Law

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...