skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Năm xuất bản: Sau 2003 xóa Tác giả/ người sáng tác: Wojcieszak, Magdalena xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

When Deliberation Divides: Processes Underlying Mobilization to Collective Action

Wojcieszak, Magdalena

Communication Monographs, 01 September 2011, Vol.78(3), pp.324-346 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0363-7751 ; E-ISSN: 1479-5787 ; DOI: 10.1080/03637751.2011.589459

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Deliberation and Attitude Polarization

Wojcieszak, Magdalena

Journal of Communication, August 2011, Vol.61(4), pp.596-617 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9916 ; E-ISSN: 1460-2466 ; DOI: 10.1111/j.1460-2466.2011.01568.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bridging the Divide or Intensifying the Conflict? How Disagreement Affects Strong Predilections about Sexual Minorities

Wojcieszak, Magdalena ; Price, Vincent

Political Psychology, June 2010, Vol.31(3), pp.315-339 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0162-895X ; E-ISSN: 1467-9221 ; DOI: 10.1111/j.1467-9221.2009.00753.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pulling Toward or Pulling Away: Deliberation, Disagreement, and Opinion Extremity in Political Participation

Wojcieszak, Magdalena

Social Science Quarterly, 1 March 2011, Vol.92(1), pp.206-225 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00384941 ; E-ISSN: 15406237

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On Strong Attitudes and Group Deliberation: Relationships, Structure, Changes, and Effects

Wojcieszak, Magdalena E.

Political Psychology, April 2012, Vol.33(2), pp.225-242 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0162-895X ; E-ISSN: 1467-9221 ; DOI: 10.1111/j.1467-9221.2012.00872.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Integrating Muslim Immigrant Minorities: The Effects of Narrative and Statistical Messages

Wojcieszak, Magdalena ; Azrout, Rachid ; Boomgaarden, Hajo ; Alencar, Amanda Paz ; Sheets, Penelope

Communication Research, June 2017, Vol.44(4), pp.582-607 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0093-6502 ; E-ISSN: 1552-3810 ; DOI: 10.1177/0093650215600490

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hostile Public Effect: Minority Status Mobilizing Political Participation

Wojcieszak, Magdalena

International Journal of Public Opinion Research, 2017, Vol. 29(1), pp.46-69 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0954-2892 ; E-ISSN: 1471-6909 ; DOI: 10.1093/ijpor/edv036

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computer-Mediated False Consensus: Radical Online Groups, Social Networks and News Media

Wojcieszak, Magdalena Elzbieta

Mass Communication and Society, 01 July 2011, Vol.14(4), pp.527-546 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1520-5436 ; E-ISSN: 1532-7825 ; DOI: 10.1080/15205436.2010.513795

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Aversive Racism in Spain—Testing the Theory

Wojcieszak, Magdalena

International Journal of Public Opinion Research, 2015, Vol. 27(1), pp.22-45 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0954-2892 ; E-ISSN: 1471-6909 ; DOI: 10.1093/ijpor/edu007

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Correlates of Party, Ideology and Issue Based Extremity in an era of Egocentric Publics

Wojcieszak, Magdalena ; Rojas, Hernando

The International Journal of Press/Politics, October 2011, Vol.16(4), pp.488-507 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1940-1612 ; E-ISSN: 1940-1620 ; DOI: 10.1177/1940161211418226

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Al Jazeera: A Challenge to the Traditional Framing Research

Wojcieszak, Magdalena

International Communication Gazette, April 2007, Vol.69(2), pp.115-128 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1748-0485 ; E-ISSN: 1748-0493 ; DOI: 10.1177/1748048507074925

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Deliberative and Participatory Democracy? Ideological Strength and the Processes Leading from Deliberation to Political Engagement

Wojcieszak, Magdalena E ; Baek, Young Min ; Carpini, Michael X. Delli

International Journal of Public Opinion Research, 2010, Vol. 22(2), pp.154-180 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0954-2892 ; E-ISSN: 1471-6909 ; DOI: 10.1093/ijpor/edp050

Toàn văn không sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hostile Public Effect: Communication Diversity and the Projection of Personal Opinions Onto Others

Wojcieszak, Magdalena ; Rojas, Hernando

Journal of Broadcasting & Electronic Media, 30 November 2011, Vol.55(4), pp.543-562 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0883-8151 ; E-ISSN: 1550-6878 ; DOI: 10.1080/08838151.2011.620665

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

FALSE CONSENSUS GOES ONLINE: IMPACT OF IDEOLOGICALLY HOMOGENEOUS GROUPS ON FALSE CONSENSUS

Wojcieszak, Magdalena

Public Opinion Quarterly, Winter 2008, Vol.72(4), pp.781-791 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0033362X ; E-ISSN: 1537-5331 ; DOI: 10.1093/poq/nfn056

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

How to Improve Attitudes Toward Disliked Groups: The Effects of Narrative Versus Numerical Evidence on Political Persuasion

Wojcieszak, Magdalena ; Kim, Nuri

Communication Research, August 2016, Vol.43(6), pp.785-809 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0093-6502 ; E-ISSN: 1552-3810 ; DOI: 10.1177/0093650215618480

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (4)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2008  (1)
 2. 2008đến2009  (1)
 3. 2010đến2010  (2)
 4. 2011đến2012  (7)
 5. Sau 2012  (4)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Wojcieszak, Magdalena
 2. Wojcieszak, M
 3. Political Communication & Journalism
 4. Wojcieszak, Magdalena E.
 5. Wojcieszak, ME

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...