skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Wnuk, Krzysztof xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Replication of an experiment on linguistic tool support for consolidation of requirements from multiple sources

Wnuk, Krzysztof ; Höst, Martin ; Regnell, Björn

Empirical Software Engineering, 2012, Vol.17(3), pp.305-344 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1382-3256 ; E-ISSN: 1573-7616 ; DOI: 10.1007/s10664-011-9174-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Are you biting off more than you can chew? A case study on causes and effects of overscoping in large-scale software engineering

Bjarnason, Elizabeth ; Wnuk, Krzysztof ; Regnell, Björn

Information and Software Technology, October 2012, Vol.54(10), pp.1107-1124 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0950-5849 ; DOI: 10.1016/j.infsof.2012.04.006

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Obsolete software requirements

Wnuk, Krzysztof ; Gorschek, Tony ; Zahda, Showayb

Information and Software Technology [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0950-5849 ; DOI: 10.1016/j.infsof.2012.12.001

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Are You Biting Off More Than You Can Chew? A Case Study on Causes and Effects of Overscoping in Large-Scale Software Engineering

Bjarnason, Elizabeth ; Wnuk, Krzysztof ; Regnell, Björn

Information and Software Technology, Visualizing, Analyzing and Managing the Scope of Software Releases in Large-Scale Requirements Engineering, 2012, Vol.54(10), pp.1107-1124 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0950-5849 ; ISSN: 0950-5849 ; DOI: 10.1016/j.infsof.2012.04.006

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Understanding and supporting large-scale requirements management

Wnuk, Krzysztof

2010

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An empirical study on decision making for quality requirements

Olsson, Thomas ; Wnuk, Krzysztof ; Gorschek, Tony

The Journal of Systems & Software, March 2019, Vol.149, pp.217-233 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0164-1212 ; DOI: 10.1016/j.jss.2018.12.002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Requirements are Slipping Through the Gaps - A Case Study on Causes & Effects of Communication Gaps in Large-Scale Software Development

Bjarnason, Elizabeth ; Wnuk, Krzysztof ; Regnell, Björn ; Heymans, Patrick

IEEE International Requirements Engineering Conference, pp.37-46

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Open innovation using open source tools :: a case study at Sony Mobile

Munir, Hussan ; Linåker, Johan ; Wnuk, Krzysztof ; Runeson, Per ; Regnell, Björn

Empirical Software Engineering, Guiding Development of Contribution and Community Strategies in Open Source Software Requirements Engineering, 2018-02, Vol.23(1), pp.186-223 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1382-3256 ; ISSN: 1382-3256 ; ISBN: 9789178951734 ; ISBN: 9789178951741 ; DOI: 10.1007/s10664-017-9511-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (6)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...