skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 21  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Wlezien, Christopher xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

FORECASTING WITH LEADING ECONOMIC INDICATORS AND THE POLLS IN 2012

Erikson, Robert S ; Wlezien, Christopher

PS: Political Science & Politics, 2013, Vol.46(1), pp.38-39 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1049-0965 ; E-ISSN: 1537-5935 ; DOI: 10.1017/S1049096512001473

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

PRIMARY MODEL GETS IT RIGHT AND EARLY

Norpoth, Helmut ; Bednarczuk, Michael

PS: Political Science & Politics, 2013, Vol.46(1), pp.37-37 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1049-0965 ; E-ISSN: 1537-5935 ; DOI: 10.1017/S104909651200145X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

National Polls, District Information, and House Seats: Forecasting the 2014 Midterm Election

Bafumi, Joseph ; Erikson, Robert S ; Wlezien, Christopher

PS: Political Science & Politics, 2014, Vol.47(4), pp.775-778 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1049-0965 ; E-ISSN: 1537-5935 ; DOI: 10.1017/S1049096514001243

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Postmortems of the 2010 midterm election forecasts: The predicted midterm landslide

Campbell, James E.

PS: Political Science & Politics, Jan, 2011, Vol.44(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1049-0965

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Forecasting US Presidential Elections Using Economic and Noneconomic Fundamentals

Erikson, Robert S ; Wlezien, Christopher

PS: Political Science & Politics, 2014, Vol.47(2), pp.313-316 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1049-0965 ; E-ISSN: 1537-5935 ; DOI: 10.1017/S1049096514000092

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluations of the 2014 Midterm Election Forecasts

Campbell, James E ; Abramowitz, Alan I ; Bafumi, Joseph ; Erikson, Robert S ; Wlezien, Christopher ; Lewis-Beck, Michael S ; Tien, Charles ; Highton, Benjamin ; Mcghee, Eric ; Sides, John

PS: Political Science & Politics, 2015, Vol.48(2), pp.295-300 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1049-0965 ; E-ISSN: 1537-5935 ; DOI: 10.1017/S1049096514002327

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Are political markets really superior to polls as election predictors?

Erikson, Robert S. ; Wlezien, Christopher

Public Opinion Quarterly, Summer, 2008, Vol.72(2), p.190(26) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0033-362X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Polls and the Vote in Britain

Wlezien, Christopher ; Jennings, Will ; Fisher, Stephen ; Ford, Robert ; Pickup, Mark

Political Studies, April 2013, Vol.61(1_suppl), pp.66-91 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-3217 ; E-ISSN: 1467-9248 ; DOI: 10.1111/1467-9248.12008

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The objective and subjective economy and the Presidential vote.(Symposium)(Report)

Erikson, Robert S. ; Wlezien, Christopher

PS: Political Science & Politics, Oct, 2012, Vol.45(4), p.620-624 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1049-0965

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

From polls to votes to seats: Forecasting the 2015 British general election

Ford, Robert ; Jennings, Will ; Pickup, Mark ; Wlezien, Christopher

Electoral Studies, March 2016, Vol.41, pp.244-249 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0261-3794 ; E-ISSN: 1873-6890 ; DOI: 10.1016/j.electstud.2015.11.013

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The myopic voter? The economy and US presidential elections

Wlezien, Christopher

Electoral Studies, September 2015, Vol.39, pp.195-204 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0261-3794 ; E-ISSN: 1873-6890 ; DOI: 10.1016/j.electstud.2015.03.010

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Forecasting House seats from generic congressional polls: the 2010 midterm election.(Forecasts of the 2010 Midterm Elections)

Bafumi, Joseph ; Erikson, Robert S. ; Wlezien, Christopher

PS: Political Science & Politics, Oct, 2010, Vol.43(4), p.633-636 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1049-0965

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Centre-Party Strength and Major-Party Divergence in Britain, 1945-2005

Nagel, Jack ; Wlezien, Christopher

British Journal of Political Science, Apr 2010, Vol.40(2), pp.279-304 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00071234 ; E-ISSN: 14692112 ; DOI: 10.1017/S0007123409990111

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Timeline of Elections: A Comparative Perspective

Jennings, Will ; Wlezien, Christopher

American Journal of Political Science, Jan 2016, pp.219-233 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00925853 ; E-ISSN: 15405907 ; DOI: 10.1111/ajps.12189

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Forecasting the presidential vote with leading economic indicators and the polls

Erikson, Robert S. ; Wlezien, Christopher

PS: Political Science & Politics, 2016, Vol.49(4), pp.669-672 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1049-0965

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A recap of the 2016 election forecasts

Campbell, James E.

PS: Political Science & Politics, 2017, Vol.50(2), pp.331-337 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1049-0965

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The economy and the presidential vote in 2008

Campbell, James E. ; Erikson, Robert S. ; Wlezien, Christopher

PS: Political Science & Politics, Jan, 2009, Vol.42(1), p.22(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1049-0965

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Leading economic indicators, the polls, and the presidential vote.(Symposium-Forecasting the 2008 National Elections)

Erikson, Robert S. ; Wlezien, Christopher

PS: Political Science & Politics, Oct, 2008, Vol.41(4), p.703-707 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1049-0965

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On forecasting the presidential vote.(Al Gore and George Bush's Not-So-Excellent Adventure: Election 2000 Coverage)(Statistical Data Included)

Wlezien, Christopher

PS: Political Science & Politics, March, 2001, Vol.34(1), p.24(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1049-0965

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Of time and presidential election forecasts

Erikson, Robert S. ; Wlezien, Christopher

PS: Political Science & Politics, March, 1996, Vol.29(1), p.37(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1049-0965

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 21  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (17)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2003  (2)
 2. 2003đến2008  (3)
 3. 2009đến2010  (3)
 4. 2011đến2013  (5)
 5. Sau 2013  (8)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Wlezien, Christopher
 2. Wlezien, C.
 3. Erikson, Robert S
 4. Erikson, Robert
 5. Erikson, Rs

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...