skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 97  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Sáng chế xóa Tất cả các phiên bản Wilson, Eric Lance xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interface for manipulating user interface objects

Zambetti, Nicholas ; Chaudhri, Imran ; Dascola, Jonathan R ; Dye, Alan C ; Foss, Christopher Patrick ; Guzman, Aurelio ; Karunamuni, Chanaka G ; Kerr, Duncan Robert ; Wilson, Christopher ; Wilson, Eric Lance ; Yang, Lawrence Y ; Butcher, Gary Ian ; De Vries, Nathan ; Ive, Jonathan P

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Context-specific user interfaces

Wilson, Christopher ; Butcher, Gary Ian ; Chen, Kevin Will ; Chaudhri, Imran ; Dye, Alan C ; Guzman, Aurelio ; Ive, Jonathan P ; Karunamuni, Chanaka G ; Kocienda, Kenneth ; Lynch, Kevin ; Mari, Pedro ; Sabatelli, Alessandro ; Schmitt, Brian ; Wilson, Eric Lance ; Yang, Lawrence Y

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Manipulating user interface objects in a user interface

Zambetti, Nicholas ; Chaudhri, Imran ; Dascola, Jonathan R ; Dye, Alan C ; Foss, Christopher Patrick ; Guzman, Aurelio ; Karunamuni, Chanaka G ; Kerr, Duncan Robert ; Lemay, Stephen O ; Maric, Natalie ; Wilson, Christopher ; Wilson, Eric Lance ; Yang, Lawrence Y ; Butcher, Gary Ian ; King, Nicholas V ; Preston, Daniel Trent ; De Vries, Nathan

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interface for manipulating user interface objects with magnetic properties

Chaudhri, Imran ; Zambetti, Nicholas ; Dascola, Jonathan R ; Foss, Christopher Patrick ; Guzman, Aurelio ; Kerr, Duncan Robert ; Wilson, Christopher ; Yang, Lawrence Y ; Butcher, Gary Ian ; Vries, Nathan De ; Ive, Jonathan P ; Dye, Alan C ; Wilson, Eric Lance ; Karunamuni, Chanaka G

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

USER INTERFACE FOR MANIPULATING USER INTERFACE OBJECTS WITH MAGNETIC PROPERTIES

Zambetti, Nicholas ; Chaudhri, Imran ; Dascola, Jonathan R ; Dye, Alan C ; Foss, Christopher Patrick ; Guzman, Aurelio ; Karunamuni, Chanaka G ; Kerr, Duncan Robert ; Wilson, Christopher ; Wilson, Eric Lance ; Yang, Lawrence Y ; Butcher, Gary Ian ; De Vries, Nathan ; Ive, Jonathan P

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Manipulating user interface objects in a user interface

Zambetti, Nicholas ; Chaudhri, Imran ; Dascola, Jonathan R ; Dye, Alan C ; Foss, Christopher Patrick ; Guzman, Aurelio ; Karunamuni, Chanaka G ; Kerr, Duncan Robert ; Lemay, Stephen O ; Maric, Natalie ; Wilson, Christopher ; Wilson, Eric Lance ; Yang, Lawrence Jun-Bo ; Butcher, Gary Ian ; King, Nicholas V ; Preston, Daniel Trent

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interface for manipulating user interface objects with magnetic properties

Butcher, Gary Ian ; Chaudhri, Imran ; Dascola, Jonathan R ; Dye, Alan C ; Foss, Christopher Patrick ; Guzman, Aurelio ; Ive, Jonathan P ; Karunamuni, Chanaka G ; Kerr, Duncan Robert ; Vries, Nathan De ; Wilson, Christopher ; Wilson, Eric Lance ; Zambetti, Nicholas ; Yang, Lawrence Y

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interface for manipulating user interface objects with magnetic properties

Zambetti, Nicholas ; Chaudhri, Imran ; Dascola, Jonathan R ; Dye, Alan C ; Foss, Christopher Patrick ; Guzman, Aurelio ; Karunamuni, Chanaka G ; Kerr, Duncan Robert ; Wilson, Christopher ; Wilson, Eric Lance ; Yang, Lawrence Y ; Butcher, Gary Ian ; De Vries, Nathan ; Ive, Jonathan P ; King, Nicholas V ; Preston, Daniel Trent

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interface for manipulating user interface objects with magnetic properties

Zambetti, Nicholas ; Chaudhri, Imran ; Dascola, Jonathan R ; Dye, Alan C ; Foss, Christopher Patrick ; Guzman, Aurelio ; Karunamuni, Chanaka G ; Kerr, Duncan Robert ; Wilson, Christopher ; Wilson, Eric Lance ; Yang, Lawrence Y ; Butcher, Gary Ian ; De Vries, Nathan ; Ive, Jonathan P

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

USER INTERFACE FOR MANIPULATING USER INTERFACE OBJECTS WITH MAGNETIC PROPERTIES

Zambetti, Nicholas ; Butcher, Gary Ian ; Chaudhri, Imran ; Dascola, Jonathan R ; De Vries, Nathan ; Dye, Alan C ; Foss, Christopher Patrick ; Guzman, Aurelio ; Ive, Jonathan P ; Karunamuni, Chanaka G ; Kerr, Duncan Robert ; King, Nicholas V ; Preston, Daniel Trent ; Wilson, Christopher ; Wilson, Eric Lance ; Yang, Lawrence Y

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interface for manipulating user interface objects with magnetic properties

Zambetti, Nicholas ; Chaudhri, Imran ; Dascola, Jonathan R ; Dye, Alan C ; Foss, Christopher Patrick ; Guzman, Aurelio ; Karunamuni, Chanaka G ; Kerr, Duncan Robert ; Wilson, Christopher ; Wilson, Eric Lance ; Yang, Lawrence Y ; Butcher, Gary Ian ; De Vries, Nathan ; Ive, Jonathan P

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Context-specific user interfaces

Wilson, Christopher ; Butcher, Gary Ian ; Chen, Kevin Will ; Chaudhri, Imran ; Dye, Alan C ; Guzman, Aurelio ; Ive, Jonathan P ; Karunamuni, Chanaka G ; Kocienda, Kenneth ; Lynch, Kevin ; Mari, Pedro ; Sabatelli, Alessandro ; Schmitt, Brian ; Wilson, Eric Lance ; Yang, Lawrence Y

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Context-specific user interfaces

Wilson, Christopher ; Butcher, Gary Ian ; Chen, Kevin Will ; Chaudhri, Imran ; Dye, Alan C ; Guzman, Aurelio ; Ive, Jonathan P ; Karunamuni, Chanaka G ; Kocienda, Kenneth ; Lynch, Kevin ; Mari, Pedro ; Sabatelli, Alessandro ; Schmitt, Brian ; Wilson, Eric Lance ; Yang, Lawrence Y

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Context-specific user interfaces

Wilson, Christopher ; Butcher, Gary Ian ; Chen, Kevin Will ; Chaudhri, Imran ; Dye, Alan C ; Guzman, Aurelio ; Ive, Jonathan P ; Karunamuni, Chanaka G ; Kocienda, Kenneth ; Lynch, Kevin ; Mari, Pedro ; Sabatelli, Alessandro ; Schmitt, Brian ; Wilson, Eric Lance ; Yang, Lawrence Y

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Context-specific user interfaces

Wilson, Christopher ; Butcher, Gary Ian ; Chen, Kevin Will ; Chaudhri, Imran ; Dye, Alan C ; Guzman, Aurelio ; Ive, Jonathan P ; Karunamuni, Chanaka G ; Kocienda, Kenneth ; Lynch, Kevin ; Mari, Pedro ; Sabatelli, Alessandro ; Schmitt, Brian ; Wilson, Eric Lance ; Yang, Lawrence Y

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Context-specific user interfaces

Wilson, Christopher ; Butcher, Gary Ian ; Chen, Kevin Will ; Chaudhri, Imran ; Dye, Alan C ; Guzman, Aurelio ; Ive, Jonathan P ; Karunamuni, Chanaka G ; Kocienda, Kenneth ; Lynch, Kevin ; Mari, Pedro ; Sabatelli, Alessandro ; Schmitt, Brian ; Wilson, Eric Lance ; Yang, Lawrence Y

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Context-specific user interfaces

Wilson, Christopher ; Butcher, Gary Ian ; Chen, Kevin Will ; Chaudhri, Imran ; Dye, Alan C ; Guzman, Aurelio ; Ive, Jonathan P ; Karunamuni, Chanaka G ; Kocienda, Kenneth ; Lynch, Kevin ; Mari, Pedro ; Sabatelli, Alessandro ; Schmitt, Brian ; Wilson, Eric Lance ; Yang, Lawrence Y

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Context-specific user interfaces

Wilson, Christopher ; Butcher, Gary Ian ; Chen, Kevin Will ; Chaudhri, Imran ; Dye, Alan C ; Guzman, Aurelio ; Ive, Jonathan P ; Karunamuni, Chanaka G ; Kocienda, Kenneth ; Lynch, Kevin ; Mari, Pedro ; Sabatelli, Alessandro ; Schmitt, Brian ; Wilson, Eric Lance ; Yang, Lawrence Y

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Context-specific user interfaces

Wilson, Christopher ; Butcher, Gary Ian ; Chen, Kevin Will ; Chaudhri, Imran ; Dye, Alan C ; Guzman, Aurelio ; Ive, Jonathan P ; Karunamuni, Chanaka G ; Kocienda, Kenneth ; Lynch, Kevin ; Mari, Pedro ; Sabatelli, Alessandro ; Schmitt, Brian ; Wilson, Eric Lance ; Yang, Lawrence Y

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Context-specific user interfaces

Wilson, Christopher ; Butcher, Gary Ian ; Chen, Kevin Will ; Chaudhri, Imran ; Dye, Alan C ; Guzman, Aurelio ; Ive, Jonathan P ; Karunamuni, Chanaka G ; Kocienda, Kenneth ; Lynch, Kevin ; Mari, Pedro ; Sabatelli, Alessandro ; Schmitt, Brian ; Wilson, Eric Lance ; Yang, Lawrence Y

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 97  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

 1. English  (95)
 2. Chinese  (23)
 3. Danish  (16)
 4. French  (7)
 5. German  (4)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Wilson, Eric Lance
 2. Wilson, Christopher
 3. Dye, Alan C
 4. Chaudhri, Imran
 5. Yang, Lawrence Y

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...