skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Electronics and Communications Milieux (General) (Ea) xóa Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Chủ đề: Information Storage and Retrieval xóa Tác giả/ người sáng tác: Willett, Wesley xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hybrid-Image Visualization for Large Viewing Environments

Isenberg, Petra ; Dragicevic, Pierre ; Willett, Wesley ; Bezerianos, Anastasia ; Fekete, Jean-Daniel; Isenberg, Petra (Editor)

IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, 2013, Vol.19(12), pp.2346--2355 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1077-2626 ; E-ISSN: 1941-0506 ; DOI: 10.1109/TVCG.2013.163

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Bezerianos, Anastasia
  2. Bezerianos, A
  3. Dragicevic, Pierre
  4. Fekete, JD
  5. Willett, Wesley

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...