skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Chủ đề: Computer Graphics xóa Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Tác giả/ người sáng tác: Willett, Wesley xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Identifying redundancy and exposing provenance in crowdsourced data analysis

Willett, Wesley ; Ginosar, Shiry ; Steinitz, Avital ; Hartmann, Björn ; Agrawala, Maneesh

IEEE transactions on visualization and computer graphics, December 2013, Vol.19(12), pp.2198-206 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1941-0506 ; PMID: 24051786 Version:1 ; DOI: 10.1109/TVCG.2013.164

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hybrid-image visualization for large viewing environments

Isenberg, Petra ; Dragicevic, Pierre ; Willett, Wesley ; Bezerianos, Anastasia ; Fekete, Jean-Daniel

IEEE transactions on visualization and computer graphics, December 2013, Vol.19(12), pp.2346-55 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1941-0506 ; PMID: 24051801 Version:1 ; DOI: 10.1109/TVCG.2013.163

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Willett, W.
  2. Willett, Wesley
  3. Steinitz, Avital
  4. Agrawala, M.
  5. Isenberg, Petra

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...