skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Neo-Liberalism xóa Cơ sở dữ liệu: ERIC (U.S. Dept. of Education) xóa Tác giả/ người sáng tác: Wilkins, Andrew xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Push and pull in the classroom: competition, gender and the neoliberal subject

Wilkins, Andrew

Gender and Education, 01 December 2012, Vol.24(7), pp.765-781 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0954-0253 ; E-ISSN: 1360-0516 ; DOI: 10.1080/09540253.2011.606207

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Wilkins, A.
  2. Wilkins, Andrew

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...