skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Social Science Quarterly xóa Tác giả/ người sáng tác: Wildsmith, Elizabeth xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Race/Ethnic Differences in Female Headship: Exploring the Assumptions of Assimilation Theory*

Wildsmith, Elizabeth

Social Science Quarterly, Mar 2004, Vol.85(1), pp.89-106 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00384941

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Understanding Mexican-American Marriage Patterns Using a Life-Course Approach*

Durden, T ; Wildsmith, Elizabeth

Social Science Quarterly, Dec 2004, Vol.85(4), pp.872-890 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00384941 ; E-ISSN: 15406237 ; DOI: 10.1111/j.0038-4941.2004.00249.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...