skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Chủ đề: Distributed User Interfaces xóa Tác giả/ người sáng tác: Wigdor, D. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Conductor: enabling and understanding cross-device interaction

Hamilton, Peter ; Wigdor, Daniel

Proceedings of the SIGCHI Conference on human factors in computing systems, 26 April 2014, pp.2773-2782

ISBN: 9781450324731 ; ISBN: 1450324738 ; DOI: 10.1145/2556288.2557170

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dive in: enabling progressive loading for real-time navigation of data visualizations

Glueck, Michael ; Khan, Azam ; Wigdor, Daniel

Proceedings of the SIGCHI Conference on human factors in computing systems, 26 April 2014, pp.561-570

ISBN: 9781450324731 ; ISBN: 1450324738 ; DOI: 10.1145/2556288.2557195

Toàn văn không sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...