skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Tác giả/ người sáng tác: Wien, Peter xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

PREFACE: RELOCATING ARAB NATIONALISM

Wien, Peter

International Journal of Middle East Studies, 2011, Vol.43(2), pp.203-204 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-7438 ; E-ISSN: 1471-6380 ; DOI: 10.1017/S002074381100002X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

THE LONG AND INTRICATE FUNERAL OF YASIN AL-HASHIMI: PAN-ARABISM, CIVIL RELIGION, AND POPULAR NATIONALISM IN DAMASCUS, 1937

Wien, Peter

International Journal of Middle East Studies, 2011, Vol.43(2), pp.271-292 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-7438 ; E-ISSN: 1471-6380 ; DOI: 10.1017/S0020743811000067

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Arab Nationalism: The Politics of History and Culture in the Modern Middle East
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Arab Nationalism: The Politics of History and Culture in the Modern Middle East

Wien, Peter;

ISBN10: 0415499372 ; ISBN13: 9780415499378 ; E-ISBN10: 1315412217 ; E-ISBN13: 9781315412214

Toàn văn không sẵn có

4
Iraqi Arab Nationalism: Authoritarian, Totalitarian and Pro-Fascist Inclinations, 1932–1941
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Iraqi Arab Nationalism: Authoritarian, Totalitarian and Pro-Fascist Inclinations, 1932–1941

Wien, Peter

ISBN10: 0415368588 ; ISBN13: 9780415368582 ; E-ISBN10: 0203028864 ; E-ISBN13: 9780203028865

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

EDITORIAL FOREWORD

Gershoni, Israel ; Pursley, Sara ; Baron, Beth

International Journal of Middle East Studies, 2011, Vol.43(2), pp.197-202 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-7438 ; E-ISSN: 1471-6380 ; DOI: 10.1017/S0020743811000018

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Iraq

Wien, Peter

Nations and Nationalism: A Global Historical Overview

ISBN: 978-1-85109-908-5

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Iraqi Arab Nationalism: Authoritarian, Totalitarian and Pro-Fascist Inclinations, 1932–1941

Bashkin, Orit

International Journal of Middle East Studies, 2008, Vol.40(2), pp.337-339 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-7438 ; E-ISSN: 1471-6380 ; DOI: 10.1017/S0020743808080690

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Radical Arab Nationalism and Political Islam

Wien, Peter

International Journal of Middle East Studies, 2019, Vol.51(2), pp.327-329 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-7438 ; E-ISSN: 1471-6380 ; DOI: 10.1017/S002074381900014X

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

History and the Culture of Nationalism in Algeria (Book Review)

Wien, Peter

Social History, 1 August 2008, Vol.33(3), pp.340-342 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03071022

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Iraqi Arab Nationalism: Authoritarian, totalitarian, and pro-fascist inclinations, 1932-1941

Schumann, Christoph

Die Welt des Islams, 2008, Vol.48(1), pp.123-125 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0043-2539 ; E-ISSN: 1570-0607 ; DOI: 10.1163/157006008X295025

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

COMING TO TERMS WITH THE PAST: GERMAN ACADEMIA AND HISTORICAL RELATIONS BETWEEN THE ARAB LANDS AND NAZI GERMANY

Wien, Peter

International Journal of Middle East Studies, 2010, Vol.42(2), pp.311-321 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-7438 ; E-ISSN: 1471-6380 ; DOI: 10.1017/S0020743810000073

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Arabischer Nationalismus in Syrien: Zaki al-Arsuzi und die arabischnationale Bewegung an der Peripherie Alexandretta/Antakya 1930-1938

Wien, Peter

International Journal of Middle East Studies, Vol.37(1), pp.126-127 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00207438 ; E-ISSN: 14716380

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

IRAQ-The Iraqi Revolution of 1958: A Revolutionary Quest for Unity and Security

Wien, Peter

The Middle East Journal, Vol.65(4), pp.678-680 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00263141 ; E-ISSN: 19403461

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Reviews

Copsey, Nigel ; Roberts, David D ; Schall, James V ; Turda, Marius ; Ioanid, Radu ; Beckett, Ian F. W ; Gregor, A. James ; Neiberg, Michael ; Skellington, Jennifer ; Goldstein, Ivo ; Cooper, Barry ; Musallam, Adnan ; Khatab, Sayed ; Simon, Reeva Spector ; Wien, Peter ; Olson, Robert

Totalitarian Movements and Political Religions, 01 September 2007, Vol.8(3-4), pp.689-720 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1469-0764 ; E-ISSN: 1743-9647 ; DOI: 10.1080/14690760701571346

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Iraqi Revolution of 1958: A Revolutionary Quest for Unity and Security.(Book review)

Wien, Peter

The Middle East Journal, Autumn, 2011, Vol.65(4), p.678(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0026-3141

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2007  (1)
 2. 2007đến2007  (1)
 3. 2008đến2009  (5)
 4. 2010đến2011  (6)
 5. Sau 2011  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Wien, Peter
 2. Wien, P
 3. Peter Wien
 4. Gregor, A. James
 5. Goldstein, Ivo

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...