skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Australian Journal of International Affairs xóa Tất cả các phiên bản Foreign Policy xóa Tất cả các phiên bản Leadership xóa Tất cả các phiên bản White, Hugh xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Power shift: rethinking Australia's place in the Asian century

White, Hugh

Australian Journal of International Affairs, 01 February 2011, Vol.65(1), pp.81-93 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1035-7718 ; E-ISSN: 1465-332X ; DOI: 10.1080/10357718.2011.535603

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. White, H.
  2. White, Hugh

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...