skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: World Bank xóa Tác giả/ người sáng tác: White, Howard xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Infant and child mortality in developing countries: Analysing the data for robust determinants

Hanmer, Lucia ; Lensink, Robert ; White, Howard

The Journal of Development Studies, Oct 2003, Vol.40(1), pp.101-118 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00220388 ; E-ISSN: 17439140 ; DOI: 10.1080/00220380412331293687

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Are There Negative Returns to Aid?(Statistical Data Included)

Lensink, Robert ; White, Howard

Journal of Development Studies, August, 2001, Vol.37(6), p.42 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-0388

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Changing the Conditions for Development Aid: A New Paradigm?

Hermes, Niels ; Lensink, Robert

Journal of Development Studies, August, 2001, Vol.37(6), p.1 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-0388

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Can the World Bank Build Social Capital? The Experience of Social Funds in Malawi and Zambia

Vajja, Anju ; White, Howard

The Journal of Development Studies, Sep 2008, Vol.44(8), p.1145 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00220388 ; E-ISSN: 17439140 ; DOI: 10.1080/00220380802242404

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Implementing projects for the poor what has been learned?
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Implementing projects for the poor what has been learned?

Carvalho, Soniya; White, Howard

ISBN: 0821335316

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. White, Howard
  2. White, H
  3. Lensink, R.
  4. Lensink, Robert
  5. Lensink, B.W.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...