skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản User-Computer Interface xóa Tất cả các phiên bản Adult xóa Tất cả các phiên bản Lok, Benjamin xóa Tất cả các phiên bản White, Casey xóa Tất cả các phiên bản Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Teaming Up with Virtual Humans: How Other People Change Our Perceptions of and Behavior with Virtual Teammates

Robb, Andrew ; Cordar, Andrew ; Lampotang, Samsun ; White, Casey ; Wendling, Adam ; Lok, Benjamin

IEEE transactions on visualization and computer graphics, April 2015, Vol.21(4), pp.511-9 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1941-0506 ; PMID: 26357101 Version:1 ; DOI: 10.1109/TVCG.2015.2391855

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Do Variations in Agency Indirectly Affect Behavior with Others? An Analysis of Gaze Behavior

Robb, Andrew ; Kleinsmith, Andrea ; Cordar, Andrew ; White, Casey ; Lampotang, Samsun ; Wendling, Adam ; Lok, Benjamin

IEEE transactions on visualization and computer graphics, April 2016, Vol.22(4), pp.1336-45 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1941-0506 ; PMID: 26780812 Version:1 ; DOI: 10.1109/TVCG.2016.2518405

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Lampotang, Samsun
 2. White, Casey
 3. Lok, B.
 4. Robb, A.
 5. White, C.

theo chủ đề:

 1. Female
 2. Engineering
 3. Male
 4. Aged
 5. Middle Aged

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...