skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 22  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: White, Ben xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Quarterly Update on Conflict and Diplomacy. 16 February–15 May 2013
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quarterly Update on Conflict and Diplomacy. 16 February–15 May 2013

White, Ben

Journal of Palestine Studies August 2013, Vol.42(4), pp.126-149 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0377919X ; E-ISSN: 15338614 ; DOI: 10.1525/jps.2013.42.4.126

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Update on Conflict and Diplomacy. 16 FEBRUARY–15 MAY 2014
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Update on Conflict and Diplomacy. 16 FEBRUARY–15 MAY 2014

White Ben

Journal of Palestine Studies, 1 August 2014, Vol.43(4), pp.121-147 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0377919X ; E-ISSN: 15338614 ; DOI: 10.1525/jps.2014.43.4.121

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Quarterly Update on Conflict and Diplomacy. 16 August–15 November 2012
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quarterly Update on Conflict and Diplomacy. 16 August–15 November 2012

White, Ben

Journal of Palestine Studies, 1 April 2013, Vol.42(2), pp.128-142 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0377919X ; E-ISSN: 15338614 ; DOI: 10.1525/jps.2013.42.2.128

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Update on Conflict and Diplomacy. 16 NOVEMBER 2013–15 FEBRUARY 2014
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Update on Conflict and Diplomacy. 16 NOVEMBER 2013–15 FEBRUARY 2014

White Ben

Journal of Palestine Studies, 1 May 2014, Vol.43(3), pp.118-139 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0377919X ; E-ISSN: 15338614 ; DOI: 10.1525/jps.2014.43.3.118

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Quarterly Update on Conflict and Diplomacy
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quarterly Update on Conflict and Diplomacy

White, Ben

Journal of Palestine Studies August 2013, Vol.42(3), pp.139-159 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0377919X ; E-ISSN: 15338614 ; DOI: 10.1525/jps.2013.42.3.139

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Update on Conflict and Diplomacy. 16 AUGUST–15 NOVEMBER 2015
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Update on Conflict and Diplomacy. 16 AUGUST–15 NOVEMBER 2015

White, Ben

Journal of Palestine Studies, 1 February 2015, Vol.44(2), pp.116-143 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0377919X ; E-ISSN: 15338614 ; DOI: 10.1525/jps.2015.44.2.116

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Update on Conflict and Diplomacy. 16 AUGUST–15 NOVEMBER 2013
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Update on Conflict and Diplomacy. 16 AUGUST–15 NOVEMBER 2013

White Ben

Journal of Palestine Studies, 1 February 2014, Vol.43(2), pp.118-140 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0377919X ; E-ISSN: 15338614 ; DOI: 10.1525/jps.2014.43.2.118

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Update on Conflict and Diplomacy. 16 MAY–15 AUGUST 2014
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Update on Conflict and Diplomacy. 16 MAY–15 AUGUST 2014

White Ben

Journal of Palestine Studies, 1 November 2014, Vol.44(1), pp.204-237 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0377919X ; E-ISSN: 15338614 ; DOI: 10.1525/jps.2014.44.1.204

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Update on Conflict and Diplomacy. 16 MAY–15 AUGUST 2013
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Update on Conflict and Diplomacy. 16 MAY–15 AUGUST 2013

White Ben

Journal of Palestine Studies, 1 November 2013, Vol.43(1), pp.124-144 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0377919X ; E-ISSN: 15338614 ; DOI: 10.1525/jps.2013.43.1.124

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Quarterly Update on Conflict and Diplomacy
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quarterly Update on Conflict and Diplomacy

White, Ben

Journal of Palestine Studies, 08/2013, Vol.42(3), pp.139-159 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0377919X ; E-ISSN: 15338614 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1525/jps.2013.42.3.139

Toàn văn sẵn có

11
Quarterly Update on Conflict and Diplomacy: 16 February–15 May 2013
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quarterly Update on Conflict and Diplomacy: 16 February–15 May 2013

White, Ben

Journal of Palestine Studies, 08/2013, Vol.42(4), pp.126-149 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0377919X ; E-ISSN: 15338614 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1525/jps.2013.42.4.126

Toàn văn sẵn có

12
Update on Conflict and Diplomacy: 16 MAY–15 AUGUST 2014
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Update on Conflict and Diplomacy: 16 MAY–15 AUGUST 2014

White, Ben

Journal of Palestine Studies, 11/2014, Vol.44(1), pp.204-237 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0377919X ; E-ISSN: 15338614 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1525/jps.2014.44.1.204

Toàn văn sẵn có

13
Update on Conflict and Diplomacy: 16 AUGUST–15 NOVEMBER 2013
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Update on Conflict and Diplomacy: 16 AUGUST–15 NOVEMBER 2013

White, Ben

Journal of Palestine Studies, 02/2014, Vol.43(2), pp.118-140 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0377919X ; E-ISSN: 15338614 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1525/jps.2014.43.2.118

Toàn văn sẵn có

14
Quarterly Update on Conflict and Diplomacy: 16 August–15 November 2012
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quarterly Update on Conflict and Diplomacy: 16 August–15 November 2012

White, Ben

Journal of Palestine Studies, 04/2013, Vol.42(2), pp.128-142 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0377919X ; E-ISSN: 15338614 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1525/jps.2013.42.2.128

Toàn văn sẵn có

15
Update on Conflict and Diplomacy: 16 FEBRUARY–15 MAY 2014
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Update on Conflict and Diplomacy: 16 FEBRUARY–15 MAY 2014

White, Ben

Journal of Palestine Studies, 08/2014, Vol.43(4), pp.121-147 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0377919X ; E-ISSN: 15338614 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1525/jps.2014.43.4.121

Toàn văn sẵn có

16
Update on Conflict and Diplomacy: 16 MAY–15 AUGUST 2013
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Update on Conflict and Diplomacy: 16 MAY–15 AUGUST 2013

White, Ben

Journal of Palestine Studies, 11/2013, Vol.43(1), pp.124-144 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0377919X ; E-ISSN: 15338614 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1525/jps.2013.43.1.124

Toàn văn sẵn có

17
Update on Conflict and Diplomacy: 16 NOVEMBER 2013–15 FEBRUARY 2014
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Update on Conflict and Diplomacy: 16 NOVEMBER 2013–15 FEBRUARY 2014

White, Ben

Journal of Palestine Studies, 05/2014, Vol.43(3), pp.118-139 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0377919X ; E-ISSN: 15338614 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1525/jps.2014.43.3.118

Toàn văn sẵn có

18
Update on Conflict and Diplomacy: 16 AUGUST–15 NOVEMBER 2015
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Update on Conflict and Diplomacy: 16 AUGUST–15 NOVEMBER 2015

White, Ben

Journal of Palestine Studies, 02/2015, Vol.44(2), pp.116-143 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0377919X ; E-ISSN: 15338614 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1525/jps.2015.44.2.116

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Everyday life and the edges of existence: wrongs with no name or the wrong name? [Paper in Forum: Reproductive Rights and the Law. Meyrick, Tessa (eds).]

Morgan, Derek ; White, Ben

University of New South Wales Law Journal, v.29, no.1, 2006: 239-249 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0313-0096

Toàn văn không sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Annexation wall ensures bleak future for Aboud's Christian and Muslim residents

White, Ben

Washington Report on Middle East Affairs, July, 2006, Vol.25(5), p.20(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 8755-4917

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 22  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

  1. Bài báo  (11)
  2. Tin tức  (2)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...