skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: White, Ben xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Quarterly Update on Conflict and Diplomacy. 16 February–15 May 2013
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quarterly Update on Conflict and Diplomacy. 16 February–15 May 2013

White, Ben

Journal of Palestine Studies August 2013, Vol.42(4), pp.126-149 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0377919X ; E-ISSN: 15338614 ; DOI: 10.1525/jps.2013.42.4.126

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Update on Conflict and Diplomacy. 16 FEBRUARY–15 MAY 2014
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Update on Conflict and Diplomacy. 16 FEBRUARY–15 MAY 2014

White Ben

Journal of Palestine Studies, 1 August 2014, Vol.43(4), pp.121-147 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0377919X ; E-ISSN: 15338614 ; DOI: 10.1525/jps.2014.43.4.121

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Quarterly Update on Conflict and Diplomacy. 16 August–15 November 2012
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quarterly Update on Conflict and Diplomacy. 16 August–15 November 2012

White, Ben

Journal of Palestine Studies, 1 April 2013, Vol.42(2), pp.128-142 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0377919X ; E-ISSN: 15338614 ; DOI: 10.1525/jps.2013.42.2.128

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Quarterly Update on Conflict and Diplomacy
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quarterly Update on Conflict and Diplomacy

White, Ben

Journal of Palestine Studies August 2013, Vol.42(3), pp.139-159 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0377919X ; E-ISSN: 15338614 ; DOI: 10.1525/jps.2013.42.3.139

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Update on Conflict and Diplomacy. 16 NOVEMBER 2013–15 FEBRUARY 2014
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Update on Conflict and Diplomacy. 16 NOVEMBER 2013–15 FEBRUARY 2014

White Ben

Journal of Palestine Studies, 1 May 2014, Vol.43(3), pp.118-139 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0377919X ; E-ISSN: 15338614 ; DOI: 10.1525/jps.2014.43.3.118

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Update on Conflict and Diplomacy. 16 AUGUST–15 NOVEMBER 2015
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Update on Conflict and Diplomacy. 16 AUGUST–15 NOVEMBER 2015

White, Ben

Journal of Palestine Studies, 1 February 2015, Vol.44(2), pp.116-143 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0377919X ; E-ISSN: 15338614 ; DOI: 10.1525/jps.2015.44.2.116

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Update on Conflict and Diplomacy. 16 AUGUST–15 NOVEMBER 2013
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Update on Conflict and Diplomacy. 16 AUGUST–15 NOVEMBER 2013

White Ben

Journal of Palestine Studies, 1 February 2014, Vol.43(2), pp.118-140 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0377919X ; E-ISSN: 15338614 ; DOI: 10.1525/jps.2014.43.2.118

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Update on Conflict and Diplomacy. 16 MAY–15 AUGUST 2014
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Update on Conflict and Diplomacy. 16 MAY–15 AUGUST 2014

White Ben

Journal of Palestine Studies, 1 November 2014, Vol.44(1), pp.204-237 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0377919X ; E-ISSN: 15338614 ; DOI: 10.1525/jps.2014.44.1.204

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Update on Conflict and Diplomacy. 16 MAY–15 AUGUST 2013
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Update on Conflict and Diplomacy. 16 MAY–15 AUGUST 2013

White Ben

Journal of Palestine Studies, 1 November 2013, Vol.43(1), pp.124-144 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0377919X ; E-ISSN: 15338614 ; DOI: 10.1525/jps.2013.43.1.124

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Update on Conflict and Diplomacy: 16 AUGUST–15 NOVEMBER 2015
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Update on Conflict and Diplomacy: 16 AUGUST–15 NOVEMBER 2015

White, Ben

Journal of Palestine Studies, 02/2015, Vol.44(2), pp.116-143 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0377919X ; E-ISSN: 15338614 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1525/jps.2015.44.2.116

Toàn văn sẵn có

11
Update on Conflict and Diplomacy: 16 NOVEMBER 2013–15 FEBRUARY 2014
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Update on Conflict and Diplomacy: 16 NOVEMBER 2013–15 FEBRUARY 2014

White, Ben

Journal of Palestine Studies, 05/2014, Vol.43(3), pp.118-139 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0377919X ; E-ISSN: 15338614 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1525/jps.2014.43.3.118

Toàn văn sẵn có

12
Update on Conflict and Diplomacy: 16 MAY–15 AUGUST 2014
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Update on Conflict and Diplomacy: 16 MAY–15 AUGUST 2014

White, Ben

Journal of Palestine Studies, 11/2014, Vol.44(1), pp.204-237 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0377919X ; E-ISSN: 15338614 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1525/jps.2014.44.1.204

Toàn văn sẵn có

13
Update on Conflict and Diplomacy: 16 AUGUST–15 NOVEMBER 2013
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Update on Conflict and Diplomacy: 16 AUGUST–15 NOVEMBER 2013

White, Ben

Journal of Palestine Studies, 02/2014, Vol.43(2), pp.118-140 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0377919X ; E-ISSN: 15338614 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1525/jps.2014.43.2.118

Toàn văn sẵn có

14
Update on Conflict and Diplomacy: 16 FEBRUARY–15 MAY 2014
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Update on Conflict and Diplomacy: 16 FEBRUARY–15 MAY 2014

White, Ben

Journal of Palestine Studies, 08/2014, Vol.43(4), pp.121-147 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0377919X ; E-ISSN: 15338614 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1525/jps.2014.43.4.121

Toàn văn sẵn có

15
Update on Conflict and Diplomacy: 16 MAY–15 AUGUST 2013
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Update on Conflict and Diplomacy: 16 MAY–15 AUGUST 2013

White, Ben

Journal of Palestine Studies, 11/2013, Vol.43(1), pp.124-144 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0377919X ; E-ISSN: 15338614 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1525/jps.2013.43.1.124

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Everyday life and the edges of existence: wrongs with no name or the wrong name? [Paper in Forum: Reproductive Rights and the Law. Meyrick, Tessa (eds).]

Morgan, Derek ; White, Ben

University of New South Wales Law Journal, v.29, no.1, 2006: 239-249 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0313-0096

Toàn văn không sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Annexation wall ensures bleak future for Aboud's Christian and Muslim residents

White, Ben

Washington Report on Middle East Affairs, July, 2006, Vol.25(5), p.20(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 8755-4917

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ten years after Camp David, Israel has made peace even harder.(Opinion)

White, Ben

The Christian Science Monitor, July 26, 2010

ISSN: 0882-7729

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ten years after Camp David, Israel has made peace even harder

White, Ben

The Christian Science Monitor, Jul 26, 2010, p.25

ISSN: 08827729

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. White, Ben
  2. Ben White
  3. White Ben
  4. White, B.
  5. Morgan, Derek

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...