skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Lippincott Williams & Wilkins Journals (Wolters Kluwer Health) xóa Năm xuất bản: 1960đến1974 xóa Tác giả/ người sáng tác: Whelan, T J xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wounds of the liver in Vietnam: a critical analysis of 254 cases

Carroll, C P ; Cass, K A ; Whelan, T J

Annals of surgery, April 1973, Vol.177(4), pp.385-92 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-4932 ; PMID: 4540267 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sudden death after phosphorus burns: experimental observations of hypocalcemia, hyperphosphatemia and electrocardiographic abnormalities following production of a standard white phosphorus burn

Bowen, T E ; Whelan, T J ; Nelson, T G

Annals of surgery, November 1971, Vol.174(5), pp.779-84 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-4932 ; PMID: 5113459 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Whelan, Thomas J.
  2. Whelan, J., Thomas
  3. Whelan Jr., T.J.
  4. Whelan, T J
  5. Bowen, T.E.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...