skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Westenskow, Arla xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Role of Affordances in Children's Learning Performance and Efficiency When Using Virtual Manipulative Mathematics Touch-Screen Apps

Moyer-Packenham, Patricia S ; Bullock, Emma K ; Shumway, Jessica F ; Tucker, Stephen I ; Watts, Christina M ; Westenskow, Arla ; Anderson-Pence, Katie L ; Maahs-Fladung, Cathy ; Boyer-Thurgood, Jennifer ; Gulkilik, Hilal ; Jordan, Kerry

Mathematics education research journal, March 2016, Vol.28(1), p.79 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1033-2170 ; E-ISSN: 2211-050X ; DOI: 10.1007/s13394-015-0161-z

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Complexity of the Affordance-Ability Relationship When Second-Grade Children Interact with Mathematics Virtual Manipulative Apps

Tucker, Stephen I ; Moyer-Packenham, Patricia S ; Westenskow, Arla ; Jordan, Kerry E

Technology, knowledge and learning, October 2016, Vol.21(3), p.341 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2211-1662 ; E-ISSN: 2211-1670 ; DOI: 10.1007/s10758-016-9276-x

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...