skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: 1974đến1987 xóa Nhan đề tạp chí: British Journal Of Anaesthesia xóa Tác giả/ người sáng tác: Werner, O. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

SOURCES OF ERROR AND THEIR CORRECTION IN THE MEASUREMENT OF CARBON DIOXIDE ELIMINATION USING THE SIEMENS-ELEMA CO2 ANALYZER

Fletcher, R ; Werner, O ; Nordström, L ; Jonson, B

British Journal of Anaesthesia, February 1983, Vol.55(2), pp.177-185 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-0912 ; E-ISSN: 1471-6771 ; DOI: 10.1093/bja/55.2.177

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

I.V. PRACTOLOL DURING MICROLARYNGOSCOPY. EFFECT ON ARTERIAL PRESSURE, HEART RATE, BLOOD GLUCOSE AND LIPOLYSIS

Werner, O ; Magnusson, J ; Fletcher, R ; Nilsson-Ehle, P ; Pahlm, O

British Journal of Anaesthesia, January 1980, Vol.52(1), pp.91-96 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-0912 ; E-ISSN: 1471-6771 ; DOI: 10.1093/bja/52.1.91

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Werner, O.
  2. Fletcher, R.
  3. Fletcher
  4. Werner
  5. Nordström, L.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...