skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Weiss, Bahr xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Assessing the Effectiveness of Teachers’ Mental Health Literacy Training in Cambodia: A Randomized Controlled Trial
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Assessing the Effectiveness of Teachers’ Mental Health Literacy Training in Cambodia: A Randomized Controlled Trial

Phoeun, Bunna; Nguyen, Amanda J.; Dang, Hoang Minh; Tran, Thanh Nam; Weiss, Bahr

Phoeun, B., et al. (2019). Assessing the Effectiveness of Teachers’ Mental Health Literacy Training in Cambodia: A Randomized Controlled Trial. VNU Journal of Science: Education Research, Vol. 35, No. 3 (2019) 100-114; 2588-1159; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/67298; https://doi.org/10.25073/2588-1159/vnuer.4279

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cultural variation in temporal associations among somatic complaints, anxiety, and depressive symptoms in adolescence

Kim, Jacqueline H.J ; Tsai, William ; Kodish, Tamar ; Trung, Lam T ; Lau, Anna S ; Weiss, Bahr

Journal of Psychosomatic Research, September 2019, Vol.124, p.109763 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3999 ; E-ISSN: 1879-1360 ; DOI: 10.1016/j.jpsychores.2019.109763

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Parent Reports of Behavioral and Emotional Problems among Children in Kenya, Thailand, and the United States

Weisz, John R

Child Development, 1993, Vol.64(1), p.98 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0009-3920 ; E-ISSN: 1467-8624

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Developmental Differences in the Self-Reports of Depressive Symptoms: Clinic-Referred Children versus Adolescents

Weiss, Bahr

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Weiss, Bahr
  2. Weiss, B.
  3. Tsai, William
  4. Nguyen, Amanda J.
  5. Lau, As

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...