skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Bình xét khoa học xóa Tác giả/ người sáng tác: Weijer, Charles xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethical issues in pragmatic randomized controlled trials: a review of the recent literature identifies gaps in ethical argumentation

Goldstein, Cory ; Weijer, Charles ; Brehaut, Jamie ; Fergusson, Dean ; Grimshaw, Jeremy ; Horn, Austin ; Taljaard, Monica

BMC Medical Ethics, 2018, Vol.19 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 14726939 ; DOI: 10.1186/s12910-018-0253-x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Brehaut, Jc
  2. Brehaut, Jamie
  3. Brehaut, Jamie C.
  4. Horn, Austin
  5. Brehaut, J.C.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...