skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Online Learning xóa Tác giả/ người sáng tác: Weidlich, Joshua xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Explaining social presence and the quality of online learning with the SIPS model

Weidlich, Joshua ; Bastiaens, Theo J

Computers in Human Behavior, July 2017, Vol.72, pp.479-487 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0747-5632 ; E-ISSN: 1873-7692 ; DOI: 10.1016/j.chb.2017.03.016

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Technology Matters - The Impact of Transactional Distance on Satisfaction in Online Distance Learning

Weidlich, Joshua ; Bastiaens, Theo J.; Research Line Teaching and Teacher Professionalisation ; Department T2

The International Review of Research in Open and Distributed Learning (IRRODL), 2018, Vol.19(3), pp.222-242 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: ; ISSN: 1492-3831

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Weidlich, J.
  2. Weidlich, Joshua
  3. Bastiaens, T.J.
  4. Bastiaens, Tj
  5. Bastiaens, Theo J

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...