skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Wei Hung Yu xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
WiFi, WiMAX and LTE multi-hop networks : basic communication protocols and application areas
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

WiFi, WiMAX and LTE multi-hop networks : basic communication protocols and application areas

Wei Hung-Yu; Rykowski Jaragniew; Dixit Sudhir

New Jersey : John Wiley & Sons, 2013 - (004.6 WEI 2013) - ISBN9780470481677

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Wei Hung-Yu
  2. Dixit Sudhir
  3. Rykowski Jaragniew

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...