skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Chinese xóa Cơ sở dữ liệu: ScienceDirect Journals (Elsevier) xóa Chủ đề: Lead xóa Tác giả/ người sáng tác: WANG xóa Nhan đề tạp chí: 土壤圈 xóa Tác giả/ người sáng tác: Wei xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spatial Distribution of Heavy Metals in Agricultural Soils of an Industry-Based Peri-Urban Area in Wuxi, China 1 1 Project supported by the RURBIFARM (Sustainable Farming at the Rural-Urban Interface) project of the European Union (No. ICA4-CT-2002-10021), the Knowledge Innovation Program of the Chinese Academy of Sciences (No. KZCX3-SW-427), and the National Key Basic Research Support Foundation of China (No. 2002CB410810)

Zhao, Yan-Feng ; Shi, Xue-Zheng ; Huang, Biao ; Yu, Dong-Sheng ; Wang, Hong-Jie ; Sun, Wei-Xia ; Öboern, I ; Blombäck, K

Pedosphere, 2007, Vol.17(1), pp.44-51 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1002-0160 ; E-ISSN: 2210-5107 ; DOI: 10.1016/S1002-0160(07)60006-X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Plant Pb Contents in Elevation Zones of the Changbai Mountain National Nature Reserve, China 1 1 Project supported by the National Basic Research Program of China (973 Program) (Nos. 2003CB415104 and 2006CB403301) and the National Natural Science Foundation of China (No. 50239020)

Bai, Jun-Hong ; Gui, Bao-Shan ; Deng, Wei ; Wang, Qing-Gai ; Ding, Qiu-Yi

Pedosphere, 2007, Vol.17(2), pp.229-234 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1002-0160 ; E-ISSN: 2210-5107 ; DOI: 10.1016/S1002-0160(07)60029-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Hong
  2. WANG
  3. Wei
  4. Bai, Jun-Hong
  5. Sun, Wei-Xia

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...