skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Organization Science xóa Tất cả các phiên bản Webster, Jane xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Relational outcomes of multicommunicating integrating Incivility and social exchange perspectives

Cameron, Ann - Frances; Webster, Jane

Organization science [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1047-7039

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...