skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Spiral (Imperial College London) xóa Cơ sở dữ liệu: BMJ Journals (BMJ Publishing Group) xóa Năm xuất bản: 2017đến2018 xóa Tác giả/ người sáng tác: Wears, Robert L xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Our current approach to root cause analysis: is it contributing to our failure to improve patient safety?

Kellogg, Km ; Hettinger, Z ; Shah, M ; Wears, Rl ; Sellers, Cr ; Squires, M ; Fairbanks, Rj

BMJ QUALITY & SAFETY, 01 May 2017 [Tạp chí có phản biện]

ISBN: 2 ; ISSN: 2044-5415 ; ISBN: 10 DOI: 10.1136/bmjqs-2016-005991

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Squires, Melissa
  2. Kellogg, Kathryn M
  3. Fairbanks, Rj
  4. Wears, Rl
  5. Hettinger, Zach

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...