skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Persian xóa Nhan đề tạp chí: Journal Of Dentistry xóa Chủ đề: Humans xóa Tác giả/ người sáng tác: Watson, T.F. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An in vitro evaluation of microtensile bond strengths of two adhesive bonding agents to residual dentine after caries removal using three excavation techniques

Banerjee, A. ; Kellow, S. ; Mannocci, F. ; Cook, R.J. ; Watson, T.F.

Journal of Dentistry, 2010, Vol.38(6), pp.480-489 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0300-5712 ; DOI: 10.1016/j.jdent.2010.03.002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Banerjee, A
  2. Mannocci, F
  3. Cook, R J
  4. Watson, T F
  5. Kellow, S

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...