skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Mental Health xóa Nhan đề tạp chí: PLoS ONE xóa Tác giả/ người sáng tác: Watson, Helen xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A systematic review of ethnic minority women’s experiences of perinatal mental health conditions and services in Europe

Watson, Helen ; Walton, Elizabeth

PLoS One, Jan 2019, Vol.14(1), p.e0210587 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0210587

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Walton, Elizabeth
  2. Young, Andy
  3. Walton, E
  4. Watson, H
  5. Young, A.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...