skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Nationalities Papers xóa Tác giả/ người sáng tác: Waterbury, Myra A. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Reviews

Gorenburg, Dmitry ; Laruelle, Marlène ; Waterbury, Myra A ; Protsyk, Oleh ; Ciscel, Matthew H ; Weeks, Theodore R ; Culic, Irina ; Murer, Jeffrey Stevenson ; Amyot, Grant

Nationalities Papers, 01 November 2009, Vol.37(6), pp.953-972 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-5992 ; E-ISSN: 1465-3923 ; DOI: 10.1080/00905990903246922

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Protsyk, Oleh
  2. Amyot, Grant
  3. Weeks, Theodore R
  4. Murer, Jeffrey Stevenson
  5. Culic, Irina

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...