skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Journal Of Materials Science xóa Chủ đề: Alloys xóa Tác giả/ người sáng tác: Watazu, Akira xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of initial microstructures on hot forging of Ca-containing cast Mg alloys

Hakamada, Masataka ; Shimizu, Kazunori ; Yamashita, Tomokazu ; Watazu, Akira ; Saito, Naobumi ; Iwasaki, Hajime

Journal of Materials Science, 2010, Vol.45(3), pp.719-724 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-009-3990-x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dynamic recrystallization behavior during compressive deformation in Mg–Al–Ca–RE alloy

Hakamada, Masataka ; Watazu, Akira ; Saito, Naobumi ; Iwasaki, Hajime

Journal of Materials Science, 2008, Vol.43(6), pp.2066-2068 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-008-2474-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Saito, N.
  2. Watazu, A.
  3. Saito, Naobumi
  4. Hakamada, Masataka
  5. Watazu, Akira

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...