skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: arXiv.org xóa Tác giả/ người sáng tác: Watanabe, K xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tuning the pn junction at a metal-graphene interface via H2 exposure

Cadore, Alisson ; Mania, Edrian ; Morais, Evandro ; Watanabe, Kenji ; Taniguchi, Takashi ; Lacerda, Rodrigo ; Campos, Leonardo; Campos, Leonardo (pacrepositoryorg)

arXiv.org, May 1, 2017 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1063/1.4959560

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Current-phase relation of ballistic graphene Josephson junctions

Nanda, Gaurav ; Aguilera-Servin, Juan ; Rakyta, Péter ; Kormányos, Andor ; Kleiner, Reinhold ; Koelle, Dieter ; Watanabe, Kenji ; Taniguchi, Takashi ; Vandersypen, Lieven ; Goswami, Srijit; Goswami, Srijit (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Dec 23, 2016 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1021/acs.nanolett.7b00097

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Optospintronics in graphene via proximity coupling

Avsar, Ahmet ; Unuchek, Dmitrii ; Liu, Jiawei ; Watanabe, Kenji ; Taniguchi, Takashi ; Ozyilmaz, Barbaros ; Kis, Andras; Kis, Andras (pacrepositoryorg)

arXiv.org, May 29, 2017 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1021/acsnano.7b06800

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ballistic Josephson junctions in edge-contacted graphene

Calado, Victor ; Goswami, Srijit ; Nanda, Gaurav ; Diez, Mathias ; Akhmerov, Anton ; Watanabe, Kenji ; Taniguchi, Takashi ; Klapwijk, Teun ; Vandersypen, Lieven; Vandersypen, Lieven (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jun 17, 2015 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1038/nnano.2015.156

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electronic Properties of Graphene Encapsulated with Different Two-Dimensional Atomic Crystals

Kretinin, A ; Cao, Y ; Tu, J ; Yu, G ; Jalil, R ; Novoselov, K ; Haigh, S ; Gholinia, A ; Mishchenko, A ; Lozada, M ; Georgiou, T ; Woods, C ; Withers, F ; Blake, P ; Eda, G ; Wirsig, A ; Hucho, C ; Watanabe, K ; Taniguchi, T ; Geim, A ; Gorbachev, R; Gorbachev, R (pacrepositoryorg)

arXiv.org, May 24, 2014 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1021/nl5006542

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High-mobility, wet-transferred graphene grown by chemical vapor deposition

De Fazio, D ; Purdie, D ; Ott, A ; Braeuninger-Weimer, P ; Khodkov, T ; Goossens, S ; Taniguchi, T ; Watanabe, K ; Livreri, P ; Koppens, F ; Hofmann, S ; Goykhman, I ; Ferrari, A ; Lombardo, A; Lombardo, A (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Apr 5, 2019

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (5)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Watanabe, K.
  2. Taniguchi, T.
  3. Taniguchi, Takashi
  4. Watanabe, Kenji
  5. Goswami, S

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...