skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Journal Of Materials Science xóa Tác giả/ người sáng tác: Watanabe, Chihiro xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Growth kinetics of ellipsoidal [omega]-precipitates in a Ti-20 wt%Mo alloy under compressive stress.(Original Paper)

Oyama, Toru ; Watanabe, Chihiro ; Monzen, Ryoichi

Journal of Materials Science, 2016, Vol.51(19), p.8880(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; DOI: 10.1007/s10853-016-0135-x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bend formability and strength of Cu-Be-Co alloys.(IIB 2010)

Monzen, Ryoichi ; Hosoda, Takasumi ; Takagawa, Yusaku ; Watanabe, Chihiro

Journal of Materials Science, June 15, 2011, Vol.46(12), p.4284(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Coarsening of [delta]-[Ni.sub.2]Si precipitates in a Cu-Ni-Si alloy.(IIB 2010)

Watanabe, Chihiro ; Monzen, Ryoichi

Journal of Materials Science, June 15, 2011, Vol.46(12), p.4327(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of external stress on nucleation of ellipsoidal [omega] precipitates in a Ti-20 wt% Mo alloy

Monzen, Ryoichi ; Kawai, Ryutaro ; Watanabe, Chihiro

Journal of Materials Science, Feb 15, 2015, Vol.50(4), p.1876(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; DOI: 10.1007/s10853-014-8750-x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tensile-stress-induced growth of ellipsoidal [omega]-precipitates in a Ti-20wt%Mo alloy.(Original Paper)

Monzen, Ryoichi ; Kawai, Ryutaro ; Oyama, Toru ; Watanabe, Chihiro

Journal of Materials Science, 2016, Vol.51(5), p.2490(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; DOI: 10.1007/s10853-015-9561-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mechanical properties of Cu--Cr system alloys with and without Zr and Ag.(Author abstract)(Report)

Watanabe, Chihiro ; Monzen, Ryoichi ; Tazaki, Kazue

Journal of Materials Science, Feb, 2008, Vol.43(3), p.813(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of coherency on coarsening of second-phase precipitates in Cu-base alloys

Watanabe, Daizen ; Watanabe, Chihiro ; Monzen, Ryoichi

Journal of Materials Science, 2008, Vol.43(11), pp.3946-3953 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-007-2373-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Coarsening of Co-rich precipitates in a Cu–Co–Fe ternary alloy

Watanabe, Chihiro ; Watanabe, Daizen ; Monzen, Ryoichi

Journal of Materials Science, 2008, Vol.43(11), pp.3817-3824 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-007-2290-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Monzen, Ryoichi
  2. Watanabe, Chihiro
  3. Watanabe, C
  4. Monzen, R
  5. Kawai, Ryutaro

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...